Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o Muzejima Ivana Meštrovića, P. Z. br. 629

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 101.  sjednici održanoj 4. srpnja 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o Muzejima Ivana Meštrovića, P. Z. br. 629, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. lipnja 2007. 

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga Odbor  podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 2.
U članku 2. stavku 2. riječ: ''obavlja'' zamjenjuje se riječima: ''i obveze ostvaruje''.

II. Na članak 3.
U članku 3. stavku 4. riječ: ''Osnivač'' zamjenjuje se riječima: ''Vlada Republike Hrvatske''.

III. Na članak 5.
U članku 5. stavku 1. podstavku četvrtom riječ: ''propagiranja'' zamjenjuje se riječju: ''promidžbe'', a u podstavku šestom riječ: ''propagandnu'' zamjenjuje se riječju: ''promidžbenu''.
U stavku 2. riječ. ''opisanu'' zamjenjuje se riječju: ''utvrđenu''.

IV. Na članak 8.
U članku 8. stavku 1. riječi: ''osnivaču jednom godišnje i/ili uvijek kad on to zatraži'' zamjenjuje se riječima: ''Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje i uvijek na njezin zahtjev''.
U stavku 2. riječi: ''obavještavaju javnost o svojoj'' zamjenjuju se riječima: ''izvješćuju javnost o obavljanju poslova svoje''.

V. Na članak 11.
U članku 11. podstavku prvom riječi: ''prethodnu suglasnost osnivača'' zamjenjuju se riječima: ''suglasnost Vlade Republike Hrvatske''.

VI. Na članak 15.
U članku 15. stavku 1. riječi: ''iz proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva kulture'' zamjenjuju se riječima: ''u proračunu Republike Hrvatske''.
U stavku 3. riječ: ''osnivača'' zamjenjuju se riječima: ''Vlade Republike Hrvatske''.

VII. Na članak 16.
U članku 16. stavku 1., 3., 4. i 5. riječ: ''Danom'' zamjenjuje se riječima: ''Od dana''.

VIII. Na članak 18.
U članku 18. riječ: ''svoje'' zamjenjuje se riječima: ''s odredbama ovoga Zakona Statut, druge''.

Obrazloženje od I. do VIII. amandmana
Amandmanima se usklađuje izričaj u članku 3., 8., 11. i 15. imajući u vidu odredbu članka 2. stavka 2. prema kojoj osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske kao osnivača Muzeja ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Amandmanima na preostale članke pravno i nomotehnički dorađuje se izričaj.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik