Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 764

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 25. rujna 2007., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 764, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. kolovoza  2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 5. i 6.
U članku 5. u dodanom članku 163.a stavku 2. i članku 6. u dodanom stavku 2. članka 167. riječi: ''Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS-a)'' zamjenjuju se kraticom: ''ZIS-a''.

II. Na članak 12.
U članku 12. u uvodnoj rečenici riječ: ''novi'' briše se.
U dodanom članku 208.c stavku 3. riječi: ''članka 208.c stavka 2. Zakona'' zamjenjuju se riječima: ''stavka 2. ovoga članka'', a riječi: ''Zakona o zemljišnim knjigama'' zamjenjuje se riječima: ''ovoga Zakona''.

III. Na članak 13.
U članku 13. stavku 1. i 2. ispred riječi: ''Zakona'' dodaje se riječ: ''ovoga''.

Obrazloženje
Nomotehnički se uređuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik