Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Odluka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine

Odbor za Ustav, Poslovnik
i politički sustav 
Klasa: 400-06/21-01/25
Urbroj: 6521-1-21-01
Zagreb, 08. srpnja 2021.


Na temelju članaka 7., 9. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj: 29/19. i 98/19.) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“ broj: 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20.,119/20. i 123/20.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 08. srpnja  2021. godine donio je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika


I.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osigurana su sredstava za rad političkih stranaka u 2021. godini  u iznosu od  62.052.190,00  kuna.

Dio sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, isplaćen je sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka nezavisnih zastupnika („Narodne novine“ broj 6/21.) u iznosu od 31.026.095,00 kuna.

Ovom Odlukom raspoređuju se preostala sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u iznosu od 31.026.095,00 kuna za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.

Za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika. Podzastupljenost spola  postoji ako je zastupljenost jednog spola u Hrvatskome saboru niža od 40%.

Zakonska obveza za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine iznosi 15.513.047,50 kuna, odnosno za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine  iznosi 15.513.047,50 kuna.


II.

Sukladno točki I. ove Odluke raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine u  iznosu od 15.513.047,50 kuna, a za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine  u iznosu od 15.513.047,50 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ove točke pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih zastupničkih mjesta  prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta.


III.

Prema kriterijima iz točke II. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine raspoređuju se sredstva u iznosu od 15.513.047,50 kuna, odnosno od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine, raspoređuju se sredstva u iznosu od 15.513.047,50 kuna i to:

1. Hrvatska demokratska zajednica
(45 zastupnika i 17 zastupnica)     6.342.625,97 kuna
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske
(19 zastupnika i 15 zastupnica)     3.534.744,46 kuna
3. Domovinski pokret Miroslava Škore
(8 zastupnika i 3 zastupnice)         1.125.144,01 kuna
4. Most
(7 zastupnik i 1 zastupnica)           806.519,16 kuna
5. Možemo-politička platforma
(3 zastupnika i 2 zastupnice)          517.765,39 kuna
6. Samostalna demokratska srpska stranka
(1 zastupnik i 2 zastupnice)            318.624,85 kuna
7. Istarski demokratski sabor
(2 zastupnika i 1 zastupnica)          308.667,83 kuna
8. Hrvatska socijalno-liberalna stranka
(2 zastupnika)                                 199.140,53 kuna
9. Hrvatska seljačka stranka
(2 zastupnika)                                 199.140,53 kuna
10. Hrvatska konzervativna stranka 
(2 zastupnika)                                 199.140,53 kuna
11. Nova ljevica
(1 zastupnica)                                 109.527,29 kuna
12. Radnička fronta
(1 zastupnica)                                 109.527,29 kuna
13.Građansko – liberalni savez
(1 zastupnica)                                 109.527,29 kuna
14. Stranka s imenom i prezimenom
(1 zastupnica)                                 109.527,29 kuna
15. Centar
(1 zastupnica)                                 109.527,29 kuna
16. Narodna stranka – Reformisti
(1 zastupnica)                                 109.527,29 kuna
17. Hrvatski suverenisti
(1 zastupnik)                                   99.570,27 kuna
18. HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku
(1 zastupnik)                                   99.570,27 kuna
19. Hrvatska demokršćanska stranka
(1 zastupnik)                                   99.570,27 kuna
20. Hrvatska stranka umirovljenika
(1 zastupnik)                                  99.570,27 kuna
21. Blok za Hrvatsku
(1 zastupnik)                                  99.570,27 kuna
22. Fokus
(1 zastupnik)                                  99.570,27 kuna                               
23. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati
(1 zastupnik)                                  99.570,27 kuna
24. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
(1 zastupnik)                                 99.570,27 kuna
25. Ermina Lekaj – Prljaskaj 
(nezavisna zastupnica)                109.527,29 kuna 
26. Robert Jankovics
(nezavisni zastupnik)                   99.570,27 kuna
27. Furio Radin 
(nezavisni zastupnik)                  99.570,27 kuna
28. Vladimir Bilek 
(nezavisni zastupnik)                  99.570,27 kuna
29. Veljko Kajtazi 
(nezavisni zastupnik)                  99.570,27 kuna


IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka nezavisnih zastupnika („Narodne novine“ broj 6/21.). 


V.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNIK ODBORA ZA USTAV,
POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV
Dražen Bošnjaković


OBRAZLOŽENJE


Uz točku I.

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19. i 98/19.) propisano je da se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osiguravaju u državnom proračunu. Tako je Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2021. godinu, za ove namjene na račun A539232 stavci 2114 Potpore političkim strankama planiran iznos od 62.052.190,00 kuna.

Dio sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, isplaćen je sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka nezavisnih zastupnika („Narodne novine“ broj 6/21.) u iznosu od 31.026.095,00 kuna.

Za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika. Podzastupljenost spola  postoji ako je zastupljenost jednog spola u Hrvatskome saboru niža od 40%. 

Kako se zastupljenost spolova mijenja  i tijekom trajanja mandata (prestankom mandata ili stavljanjem mandata u mirovanje i određivanjem zamjenika), naknada za podzastupljeni spol se također mijenja ovisno o promjeni u zastupljenosti spolova tijekom trajanja mandata, a ne određuje se samo jednom, prema sastavu prvotno izabranih zastupnika. 


Uz točku II.

Ovom točkom određeno je kako se ovom Odlukom raspoređuju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine u iznosu od  15.513.047,50 kuna, a za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine u iznosu od 15.513.047,50 kuna.

Navedena sredstva pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru i nezavisnim zastupnicima. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci koja je predložila listu pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupničkih mjesta prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta. 

Za pojedinog zastupnika političkim strankama i nezavisnim zastupnicima raspoređuju se sredstva u iznosu od 99.570,27 kuna za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine, odnosno od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine, a za pojedinog zastupnika podzastupljenog spola iznos od 109.527,29 kuna za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine, odnosno od 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine.


Uz točku III.

Ovom točkom određeno je kako su prema kriterijima iz točke II. ove Odluke sredstva za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine, odnosno od  1. listopada do 31. prosinca 2021. godine, raspoređena političkim strankama i nezavisnim zastupnicima.


Uz točku IV.

Ovom točkom određuje se prestanak važenja Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka nezavisnih zastupnika („Narodne novine“ broj 6/21.)


Uz točku V.

Ovom točkom uređuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.