Potpredsjednik Europske komisije Siim Kallas posjetio Hrvatski sabor

Zagreb -  Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za upravne poslove, reviziju i suzbijanje prijevara, razgovarao je u Hrvatskom saboru sa Emilom Tomljanovićem, predsjednikom saborskog Odbora za pravosuđe i članovima Odbora, te sa Nevenom Mimicom, predsjednikom saborskog Odbora za europske integracije.

Tema razgovora bio je proces pristupanja Republike Hrvatske EU, s naglaskom na reformu javne administracije i borbu protiv korupcije. Emil Tomljanović ustvrdio je da je upravo na tim temama u posljednje vrijeme bila fokusirana aktivnost Odbora za pravosuđe, posebice u svjetlu donošenja strateškog dokumenta Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije 2006. - 2008. godine. Naglasio je da je upravo na temi suzbijanja korupcije postignut nadstranački politički konsenzus, jer je to tema od nacionalnog interesa. 

Siim Kallas istaknuo je važnost mehanizma transparentnog donošenja odluka na svim nivoima. Rekao je da Europska komisija snažno potiče Hrvatsku, kao i druge zemlje kandidate da uspješno završe reforme na ovim područjima, a pitanje korupcije pravosuđa je jedno od politički najranjivijih područja. Izuzetno važnim ocijenio je postizanje širokog političkog konsenzusa na pitanju ulaska zemlje u EU.  

Tomljanović drži da je Nacionalni program za suzbijanje korupcije dobar normativan okvir, međutim, potreban je snažan iskorak u praksi. Ustvrdio je da postoji snažna politička volja hrvatske vlade da se problemi prepoznaju i da se uhvati u koštac s njima, te da se zakonski projekti i provedu. Već je poduzeto niz konkretnih mjera i učinjeni su značajni koraci: novi propisi u javnoj nabavi u cilju pune transparentnosti, vidljivi pomaci u smanjenju broja predmeta na sudovima.

Neven Mimica govorio je o ulozi Odbora za europske integracije na planu harmonizacije zakonodavstva sa EU, te uloge Odbora u praćenju implementacije zakona. Mimica je rekao da Nacionalni odbor za praćenje pregovora sa EU prati i nadgleda čitav tijek pregovora i u stalnoj je komunikaciji s pregovaračkim timom. Zaključio je da Hrvatska radi na tri procesa koji su međusobno povezani: na pregovorima, reformama i provedbi komunikacijske strategije za informiranje javnosti o EU. Siim Kallas istaknuo je važnost transparentne javne administracije, te poticanja društvene svijesti o potrebi reforme pravosuđa i jačanja pravne sigurnosti.