Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, P. Z. br. 216

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 39. sjednici održanoj 6. veljače 2013., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, P. Z. br. 216, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. veljače 2013.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da odredba članka 102. stavka 2. ima povratno djelovanje, jer za to postoje posebno opravdani razlozi.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 82.

U članku 82. u uvodnoj rečenici riječ: "nova " briše se.

II. Na članak 101.

U članku 101. riječi: "U Ovršnom zakonu" zamjenjuju se riječima: "Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u Ovršnom zakonu".

Obrazloženje I. i II. amandmana:

Nomotenički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
       

 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Ingrid Antičević Marinović