Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, P. Z. br. 232

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 39. sjednici održanoj 6. veljače 2013., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, P. Z. br. 232, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. veljače 2013.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 6.

U članku 6. stavku 1. riječi: "dodaju se riječi" zamjenjuju se riječima: "dodaje se rečenica".

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

II. Na članak 7.

U članku 7. u dodanom stavku 7. iza riječi: "banke" dodaju se riječi: "koje posluju u Republici Hrvatskoj".

Obrazloženje:

Dopunjuje se odredba radi nedvojbenog izričaja.

III. Na članak 23.

U članku 23. riječi: "koji glasi:"˝Tijela nadležna za provedbu nadzora i revizije"˝ brišu se.

Obrazloženje:

Izostavlja se nepotrebno opetovanje teksta.

IV. Na članak 43. i 44. 
 
U članku 43. i 44. ispred riječi: "Riječi" dodaju se riječi: "ovoga Zakona".

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

V. Na članak 45.

U članku 45. iza riječi: "Zakona" dodaju se riječi: "o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", br. 24/11. i 61/11.)".

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
       

 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Ingrid Antičević Marinović