Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 91

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 15. sjednici održanoj 9. travnja 2021. godine o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 91, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  1. travnja 2021. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija Republike Hrvatske istaknuo da se Zakonom osigurava izravna primjena Uredbe (EU) 2019/2089 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti Europske unije za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti Europske unije usklađenih s Pariškim sporazumom te objavama u vezi s održivošću za referentne vrijednosti (SL L 317, 9.12.2019). Republika Hrvatske će ispuniti obveze propisane navedenom Uredbom,  na način da se predviđaju dvije nove vrste referentnih vrijednosti, koje za cilj imaju potaknuti tranziciju Europske unije prema održivom financiranju. Radi se o  referentnim vrijednostima Europske unije za klimatsku tranziciju i referentnim vrijednosti Europske unije usklađene Pariškim sporazumom. Pojašnjava se uloga nadležnih tijela u odnosu na nove referentne vrijednosti te su predviđene izmjene u odnosu na nadzorne mjere koje su nadležna tijela ovlaštena izreći. Također, mijenjaju se i odredbe o prekršajnim sankcijama koje uključuju i povrede obveza koje proizlaze iz Uredbe (EU) 2019/2089. Različiti pristupi metodologijama za referentne vrijednosti uzrokovali su rascjepkanost unutarnjeg tržišta, no kako bi se održalo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i osigurala visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja, izmjene Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 08. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti financijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014., uvele su regulatorni okvir kojim se utvrđuju minimalni zahtjevi na razini Europske Unije za referentne vrijednosti Europske unije za klimatsku tranziciju i za referentne vrijednosti Europske unije usklađene s Pariškim. Uspostavom tih harmoniziranih referentnih vrijednosti pridonosi se dosljednosti među tim referentnim vrijednostima te povećanju transparentnosti i sprječavanju manipulativnog zelenog marketinga.

U odnosu na prvo čitanje, u drugom čitanju glavne razlike odnose se na nomotehničku doradu Zakona sukladno upućenim primjedbama Odbora za zakonodavstvo. Zakon je dorađen i u odnosu na nedavno objavljenu Uredbu (EU) 2021/168 referentnih vrijednosti promptnog deviznog tečaja trećih zemalja i određivanja zamjene za određene referentne vrijednosti koje prestaju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih na način da su propisane nove ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatske narodne banke u smislu provedbe procjene iz članka 23.b stavka 5. Uredbi (EU) 2016/1011 (koji se odnosi na zamjenu referentne vrijednosti) za administratora referentne vrijednosti za koje je Agencija, odnosno Hrvatska narodna banka nadležno tijelo.

Uvedena je i ovlast Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga  u smislu prikupljanja informacija ili vođenja evidencije o upotrijebljenim referentnim vrijednostima i njihovim administratorima od strane nadziranih subjekata iz članka 3. točke 17. Uredbe (EU) br. 2016/1011 (npr. kreditna institucija, investicijsko društvo, društvo za osiguranje/reosiguranje, upravitelj otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, upravitelj alternativnog investicijskog fonda, trgovinski repozitorij i ostali).
    
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec.