Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 22. sjednici, održanoj 18. lipnja 2021. godine, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članaka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 29. ožujka 2021. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 6. svibnja 2021. godine (KLASA: 022-03/21-12/28, URBROJ: 50301-05/31-21-4), u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnik Državnog ureda za reviziju istaknuo da je Državni ured za reviziju obavio reviziju učinkovitosti Upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru. Revizijom je obuhvaćeno razdoblje 2017. ? 2019. Predmet revizije bile su aktivnosti planiranja, organiziranja, postupanja i izvještavanja o obavljenim poslovima upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru. Subjekti revizije bili su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Splitsko-dalmatinska županija. Upravljanje intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru podrazumijeva provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja te spremnosti za reagiranja kod iznenadnog onečišćenja mora. Ciljevi revizije bili su provjeriti zakonodavni okvir upravljanja intervencijama kod iznenadnog onečišćenja mora, provjeriti organizaciju upravljanja intervencijama kod iznenadnog onečišćenja mora, ocijeniti učinkovitost sustava pri upravljanju intervencijama kod iznenadnog onečišćenja mora te provjeriti postupanja nadležnih tijela u slučajevima intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da je plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora nije usklađen s odredbama Pomorskog zakonika iz 2019. Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora nije određen način na koji koncesionari luka posebne namjene i lučke uprave trebaju sudjelovati u provedbi navedenog plana. Nije izrađen dokument o procjeni rizika i osjetljivosti okoliša od onečišćenja mora za Splitsko-dalmatinsku županiju. Nije određen tajnik Stožera. Nije određen tajnik Županijskog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije. Nije donesen poslovnik o radu Županijskog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije. Popis pravnih osoba i obrtnika registriranih i ovlaštenih za provođenje mjera intervencije odnosno uklanjanje posljedica nastalih iznenadnim onečišćenjem mora i obale te njihove opreme i sredstava nije se redovno ažurirao s popisima županijskih operativnih centara. Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora utvrđen je prevelik raspon (do 2 000 m3) razlivenog ulja u moru za djelovanje županijskih operativnih centara. Obalna straža raspolaže brodom, odgovarajućim skladišnim kapacitetima za odlaganje opreme te educiranim ljudima koji su uspješno provodili vježbe tijekom 2019. i 2020., a ne raspolaže potrebnom opremom za sprječavanje i ograničavanje onečišćenja mora u području ZERP-a, a po potrebi i u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama. Splitsko-dalmatinska županija nije odabrala izvršitelja za obavljanje poslova pripravnosti i reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora u skladu s odredbom članka 4. Dodatka Ugovora zaključenog u prosincu 2019. s nadležnim ministarstvom. Republika Hrvatska ne raspolaže dostatnom opremom za sprječavanje i ograničavanje onečišćenja mora većih razmjera. Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora i županijskim planovima intervencija nije propisana stupnjevana procedura djelovanja te se nije vodio dnevnik tijeka djelovanja za sva onečišćenja mora. Županijski planovi intervencija ne aktiviraju se za manja onečišćenja mora i havarije brodova i brodica. U nekim slučajevima iznenadnog onečišćenja mora nije procijenjen opseg onečišćenja mora, odnosno nije naznačena procijenjena ili stvarna količina razlivenog ulja ili drugog materijala koji je onečistio more.

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za reviziju ocijenio je da je upravljanje intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru u nadležnosti Primorsko-goranske županije i Splitsko-dalmatinske županije učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, dok je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture djelomično učinkovito.

Državni ured za reviziju dao preporuke da Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora utvrditi način i uvjete stručnog osposobljavanja i programe stručnog osposobljavanja sudionika u provedbi postupaka i mjera, način i uvjete opremanja i korištenja materijalnih, tehničkih i drugih sredstava, način i uvjete provedbe postupaka i mjera pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te način održavanja reda i sigurnosti u intervencijama. U Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora se odrediti način na koji koncesionari luka posebne namjene i lučke uprave trebaju sudjelovati u provedbi Nacionalnog plana intervencija, s obzirom na to da su prema odredbama Pomorskog zakonika dužni bez odgađanja poduzeti mjere radi sprječavanja širenja onečišćenja te otklanjanja onečišćenja.  Potrebno je izraditi procjenu rizika i osjetljivosti okoliša od onečišćenja mora. Potrebno je odrediti tajnika Stožera. Nužno je odrediti tajnika Županijskog operativnog centra Splitsko-dalmatinske županije. Potrebno je odrediti u Županijskom planu intervencija Splitsko-dalmatinske županije donošenje poslovnika o radu Županijskog operativnog centra te zatražiti njegovo donošenje. Nužno je redovno ažurirati popis pravnih osoba i obrtnika registriranih i ovlaštenih za provođenje mjera intervencije (uklanjanje posljedica nastalih iznenadnim onečišćenjem mora i obale) te njihove opreme i sredstava s popisima županijskih operativnih centara. Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora odrediti niži raspon (manje od 2 000 m3) razlivenog ulja u more za djelovanje županijskih operativnih centara po županijskim planovima intervencija u skladu s potrebama i mogućnostima. U suradnji s Ministarstvom obrane potrebno je utvrditi potrebnu opremu za djelovanje Obalne straže u sprječavanju i ograničavanju onečišćenja mora u području ZERP-a, a po potrebi i u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama. Potrebno je odabrati izvršitelja za obavljanje poslova pripravnosti i reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora u skladu s odredbom članka 4. Dodatka Ugovora zaključenog u prosincu 2019. s nadležnim ministarstvom. Nabaviti i/ili unajmiti opremu i plovila koja će biti na raspolaganju u slučaju iznenadnog onečišćenja mora manjih i većih razmjera. Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i županijskim planovima intervencija propisati stupnjevanu proceduru djelovanja te voditi dnevnik tijeka djelovanja za sva onečišćenja mora. Županijski operativni centri trebaju izraditi procjenu opsega onečišćenja mora za svako iznenadno onečišćenje mora i podatke javno objaviti na mrežnim stranicama županije. Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se provedbom navedenih preporuka povećala učinkovitost pri upravljanju intervencijama kod iznenadnih onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje o uključenosti država o zaštiti Jadranskog mora. Odgovoreno je da su sve države koje imaju izlaz na Jadransko more uključene. Naglašena je potrebitost suradnje svih zemalja i međusobna koordinacija. Dalje je zatražena informacija o spremnosti Republike Hrvatske u slučaju zagađivanja mora. Odgovoreno je da Republika Hrvatska ima opremu za moguća manja zagađenja, ali nema opremu u slučaju velikih zagađenja. Takvu opremu posjeduje Italija. Na Odboru je istaknuto da iz rijeke Po iz Italije dolaze velike količine otpada na obalu Republike Hrvatske, što iziskuje rješenje.
Postavljeno je pitanje o educiranosti ljudi za slučaj onečišćenja mora. Odgovoreno je da su kadrovi Republike Hrvatske vježbali uz posuđenu opremu  Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za slučaj onečišćenja Jadranskog mora. Dalje je napomenuto da ne postoji agencija koja educira ljude. Sanacije manjih zagađenja se uspješno provode.
Istaknuto je da se potencijalni rizik od onečišćenja mora ne preljeva jednako na sve zemlje Jadranskog mora te se Republika Hrvatska treba u većem dijelu osloniti na vlastite resurse.  Naglašeno je da se kod odgode intervencija za spašavanje mora povećavaju troškovi sanacije.
Također je istaknuto da je zaštita mora veliki nacionalni interes Republike Hrvatske. Potrebna je brza reakcija i nužni su resursi za nabavu opreme npr. iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Odgovoreno je da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo javnu nabavu za opremu sprječavanja onečišćenja mora te da je pred sklapanjem ugovora.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.