Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, s Konačnim prijedlogom zakona, prvo čitanje i drugo čitanje, hitni postupak, P.Z.E. br. 144

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 19. sjednici, održanoj 2. lipnja 2021. godine, Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, s Konačnim prijedlogom zakona, prvo čitanje i drugo čitanje, hitni postupak, P.Z.E. br.144, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 31. svibnja 2021. godine. 
Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da su razlozi donošenja Zakona osiguravanje pretpostavki za provedbu Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/2088) objavljene u SL EU 9.12.2019., a primjenjuje se od 10.03.2021. te Uredbe (EU) 2020/852. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2020/852) objavljena je u SL EU 22.06.2020. godine, a primjenjuje se od 01.01.2022.  Glavni ciljevi su utvrđivanje obveznika primjene Uredbe (EU) 2019/2088 i Uredbe (EU) 2020/852, nadležnog tijela, suradnje između nadležnih tijela te prekršajnih odredbi. Uredbom (EU) 2019/2088 utvrđuje se opći okvir za objave povezane s održivosti u financijskom sektoru, a odnose se na usklađena pravila o transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike u smislu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost u njihovim poslovnim procesima, donošenju investicijskih odluka i davanju investicijskih savjeta te kod pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima (u predugovornoj dokumentaciji i periodičkim izvještajima financijskog proizvoda te objavama na internetskim stranicama). Svrha transparentne objave podataka jest olakšavanje donošenja informirane odluke od strane ulagatelja, veća razina zaštite ulagatelja/potencijalnih ulagatelja te sprječavanje tzv. zelenog marketinga. Uspostava jedinstvenih i usklađenih pravila o ESG (eng. enviromental, social, governance; hr. okolišni, socijalni i upravljački faktori) objavama  za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike iz svih država članica što će omogućiti učinkovite usporedbe različitih financijskih proizvoda kod država članica u pogledu njihovih EGS čimbenika i rizika te ciljeva održivog ulaganja. Osigurava se provedba Uredbe (EU) 2020/852, u odnosu na odredbe koje se odnose na objave povezane s održivosti u sektoru financijskih usluga te nadzor nad takvim objavama, a kojima se dopunjava okvir objava o održivom financiranju koji je uspostavljen Uredbom (EU) 2019/2088. U opseg primjene Uredbe (EU) 2019/2088 (nacionalna diskrecija) uključena su i mirovinska društva koja upravljaju otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima imajući u vidu da su ista već obveznici primjene Uredbe (EU) 2019/2088 u odnosu na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Ne predviđa se korištenje nacionalne diskrecije iz članka 17. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/2088 u vezi s posrednicima u osiguranju, s obzirom na opseg obveza te kako se radi o mikro-poduzetnicima te takvo proširenje ne bi bilo proporcionalno i opravdano. Određuje se Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kao nadležno tijelo za provedbu.
Uvodi se  prekršajna odgovornost za kršenje zahtjeva iz Uredbe (EU) 2019/2088 te članaka 5., 6. i 7. Uredbe (EU) 2020/852 te ujednačavanje raspona novčanih kazni za prekršaje za sve sudionike na financijskom tržištu, s obzirom da se radi o počinjenju istog dijela od iste kategorije subjekata (isti princip primjenjuje se i na financijske savjetnike). Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku, a s obzirom da se osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2019/2088 koja se primjenjuje od 10.03.2021. te u cilju izbjegavanja situacije u Republike Hrvatske, odnosno vremenskog perioda, u kojem zbog donošenja Zakona u dva čitanja, Zakon ne bi pravovremeno stupio na snagu, odnosno odredbe kojima se određuje nadležno tijelo kao i pripadajuće prekršajne odredbe (razdoblje od primjene Uredbe (EU) 2019/2088 do stupanja na snagu Zakona).

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje o promjenama na obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove, na što je odgovoreno da nema promjena.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

                                
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA ODBORA

    Grozdana Perić, dipl. oec.