Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 51. sjednici, održanoj 29. lipnja 2018. godine, Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. lipnja 2018. godine.

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je ravnatelj Državnog zavoda za statistiku istaknuo da je ovo Izvješće  posljednje koje se odnosi na razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim programskim dokumentom Državnog zavoda za statistiku - Programom statističkih aktivnosti RH 2013. - 2017. Pored informacija o izvršenim aktivnostima, Izvješće sadrži i pregled najznačajnijih razvojnih aktivnosti te najzanimljivijih rezultata statističkih istraživanja. Izvješće 2017. sastoji se od dva dijela. Prvi dio sadrži prikaz samo onih istraživanja kod kojih su izvršena unaprjeđenja (npr. unaprjeđenje metodologije, revizija, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi usklađivanja s nacionalnim i/ili europskim standardima) te prikaz rezultata projekata, odnosno razvojnih aktivnosti koje su provedene u godini na koju se izvješće odnosi. Drugi dio Izvješća sadrži tablicu s popisom svih planiranih aktivnosti po statističkim područjima, uključujući i potvrdu izvršenja svakog istraživanja, odnosno kratko obrazloženje u slučaju da istraživanje nije provedeno u cijelosti i/ili u skladu s definiranim rokovima iz GPP-a. Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. bila je planirana provedba ukupno 281 statističke aktivnosti, od čega je Državni zavod za statistiku planirao provesti ukupno 234 statističkih aktivnosti, a uspješno je provedena ukupno 231 aktivnost. Uslijed nedostatka resursa, Državni zavod za statistiku nije proveo tri statističke aktivnosti - Anketu o trošku rada, Godišnje istraživanje o zaposlenima i plaći (RAD-1G) i Metodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske, od kojih su dva već uvrštena u Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti 2018. godine te je njihova provedba planirana u skladu s definiranim rokovima. Prvi rezultati očekuju se 10. srpnja, a konačna objava podataka iz Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i plaći (RAD-1G) predviđena je krajem kolovoza 2018. Što se tiče drugih nositelja službene statistike, Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije proveo ukupno dvije statističke aktivnosti. Za provedbu statističkih aktivnosti u 2017. godini Državni zavod za statistiku planirao je 97.204.994 kuna, a utrošeno je 86.370.494 kuna, što je 88,9% ukupno planiranih sredstava te su utrošena sredstva na gotovo jednakoj razini u odnosu na 2016.

U raspravi na Odboru bilo je riječi o stvarnom broju stanovnika Republike Hrvatske, s obzirom na intenzitet iseljavanja, te se postavilo pitanje može li Državni zavod za statistiku predložiti način na koji bi se moglo doći do preciznih podataka o tom broju, kako se do takvih podataka ne bi dolazilo iz stranih izvora. Pojašnjeno je da se očekuje objava podataka o procjeni broja stanovnika za 2017. godinu i migracijama te da je mjerodavan izvor Ministarstvo unutarnjih poslova koje raspolaže najpreciznijim mogućim podacima. Strani izvori se ne mogu uzimati kao pouzdani, jer hrvatsko državljanstvo imaju i stanovnici drugih država. S tim u vezi, predstavnik podnositelja istaknuo je da je za unapređenje potreban registar stanovništva, odnosno registar rezidenata, koji bi se vezao za stambene objekte, što zahtijeva i registar zgrada i stanova, odnosno jedinstvene identifikatore svih nekretnina. Postoji za to od strane Državne geodetske uprave razrađen projekt, a pilot-projekt očekuje se naredne godine u Varaždinskoj županiji. U daljnjoj raspravi izneseno je i mišljenje da se, zbog promjena podataka o prikupljanju otpada, uskoro od komunalnih poduzeća mogu očekivati točni podaci o broju članova kućanstva, na što je bilo primjedbi pojedinih članova Odbora, a istaknuto je i da je uvođenjem OIB-a uveden red u brojne registre.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno (8 glasova „ZA“), predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.