Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na 87. sjednici, održanoj 31. siječnja 2020. godine, o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 118/19) podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. siječnja 2020.  godine. 

Odbor je predmetno Izvješće raspravio u dijelu koji se odnosi na Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kao matično radno tijelo, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
   
Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da su ovom Uredbom, omogućava provedba članka 32.a točke 1. i 2. Direktive (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (u daljnjem tekstu: Direktiva 2018/843) u dijelu koji propisuje da države članice uspostavljaju središnje registre kojima se omogućuje identifikacija svih fizičkih ili pravnih osoba koje posjeduju ili kontroliraju sefove koje vodi neka kreditna institucija na njihovu državnom području.

Prijedlogom uredbe propisuje se da su informacije kojima se mora moći pristupiti i mora ih se moći pretraživati putem središnjih registara i sefovi svih fizičkih i pravnih osoba. Izmjenama članka 23. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 68/18, u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje se da Jedinstveni registar računa, kao jedinstvena baza podataka, sadrži i podatke o sefovima fizičkih i pravnih osoba, a koje su podatke obveznici dužni dostaviti Uredu za sprječavanje pranja novca. Kako bi se u potpunosti omogućila provedba odredaba Direktive 2018/843, osim izmjene odredaba Zakona potrebno je izmijeniti i odredbe Pravilnika o jedinstvenom registru računa (Narodne novine, broj 89/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik) pa se Prijedlogom uredbe ujedno omogućava i pravna osnova izmjene odredaba Pravilnika u tom dijelu. Provedba odredaba Direktive 2018/843 trebala je biti dijelom reforme provedbe ovršnog postupka koji se predlaže odredbama Prijedloga ovršnog zakona, na način da bi se sadržaj Jedinstvenog registra računa ubuduće propisivao odredbama Ovršnog zakona, a detaljnije uređivao odredbama pravilnika koji bi donosio ministar pravosuđa. Budući da je za Prijedlog ovršnog zakona predviđeno da prođe postupak trećeg čitanja u Hrvatskom saboru te će time procedura donošenja Ovršnog zakona trajati duže od predviđene, potrebno je navedeno pitanje riješiti Prijedlogom uredbe, odnosno i izmjenama i dopunom Zakona. Sukladno Akcijskom Planu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), Republika Hrvatska se obvezala donijeti Pravilnik o jedinstvenom registru računa u IV. tromjesečju 2019. Budući da novi Ovršni zakon i Pravilnik o jedinstvenom registru računi koji je temeljem njega trebao donijeti ministar nadležan za poslove pravosuđa još nije donesen, izmjenama Zakona omogućuje se provedba mjera predviđenih Akcijskim planom i omogućava pravne osnove za izmjene Pravilnika.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak

Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.