Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama dopunama Zakona o koncesijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 16

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 1. sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o koncesijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. rujna 2020. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano  radno tijelo.
 
 U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da ove izmjene i dopune Zakona o koncesijama prije svega predstavljaju usklađivanje s Direktivom Europske unije. Mijenja se definicija gospodarskih subjekta, detaljnije se propisuje tko se smatra gospodarskim subjektom te preciziraju odredbe o sukobu interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesije. Isto tako Zakonom se propisuje zabrana davanja koncesije u području obrane  i sigurnosti, te brišu odredbe da Hrvatski  sabor može zatražiti  izmjenu ugovora o koncesiji  ako to zahtjeva interes Republike Hrvatske. 

    Članovi Odbora u raspravi su posebno istaknuli da se pojasni pitanje brisanja odredbi koje su omogućavale Hrvatskom saboru da može zahtijevati izmjenu ugovora o koncesiji ako to zahtjeva interes Republike Hrvatske, te pojašnjenje odredbi o podugovaranju. Predstavnik predlagatelja je naglasio da je pitanje posebnog interesa Republike Hrvatske riješeno kroz odredbu koja propisuje da Hrvatski sabor može izmijeniti ugovor o koncesiji kada se utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost, okoliš ili ljudsko zdravlje.  Dok su odredbe o podugovaranju ovim izmjenama i dopunama Zakona su preciznije definirane i jasno je propisano kada je moguće sklapanje podugovora i ugovora o potkoncesiji.            


Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  je jednoglasno odlučio  predložiti Hrvatskom saboru  da  d o n e s e  


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ivan Penava, predsjednik Odbora. 
    


                    
PREDSJEDNIK ODBORA
                            
IVAN PENAVA