Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Konačnom prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji, drugo čitanje, P.Z.E br. 685

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na 62. sjednici održanoj 4. srpnja 2007. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske,  aktom od 20. lipnja 2007. 
Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom aktu 
raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja obrazložio je razlike između rješenja sadržanih u Konačnom prijedlogu ovoga Zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona.
Također, u uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja istaknuto je, da su primjedbe i prijedlozi Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu iznijeti na Prijedlog ovoga zakona, djelomično prihvaćeni i ugrađeni u tekst Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su članovi Odbora podržali donošenje ovoga Zakona, pri čemu su iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, kako slijedi:
Ukazano je na potrebu iznalaženja rješenja za razgraničenje u prostoru između poljoprivrednog i šumskog zemljišta, obzirom na poteškoće u realizaciji projekata koji su jednim dijelom obuhvaćeni poljoprivrednim a drugim dijelom šumskim zemljištem.
Prema mišljenju člana Odbora, članak 2. Konačnog prijedloga ovoga Zakona kojim su definirani pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu, potrebno je dopuniti definiranjem pojma: ”odgovarajuća posebna geodetska podloga”, obzirom da iz sadržaja članka 106. stavka 1. podstavka 1. i 3.  Konačnog prijedloga ovoga Zakona, nije razvidno što točno znači pojam ”odgovarajuća posebna geodetska podloga”.
Iznijeto je mišljenje prema kojem bi rješenje predloženo člankom 38. stavkom 5. Konačnog prijedloga ovoga Zakona, kojim su definirane  zadaće i ovlasti  zavoda za prostorno uređenje velikog grada, trebalo izmijeniti na način, da se utvrdi, da zavod za prostorno uređenje velikog grada može obavljati iste poslove kao i zavod za prostorno uređenje županije odnosno Grada Zagreba, osim izrade prostornog plana županije odnosno Prostornog plana Grada Zagreba. 
S tim u svezi ukazano je i na potrebu usklađivanja ovog članka s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema kojima su županije i veliki gradovi u svom samoupravnom djelokrugu izjednačeni u obavljaju poslove lokalnog značaja koji se
odnose na prostorno i urbanističko planiranje, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja.
Također, u raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi članak 56. Konačnog prijedloga ovoga zakona, kojim je utvrđena namjena dokumenata prostornog uređenja, trebalo dopuniti, na način, da se utvrdi namjena  prostornog plana područja posebnih obilježja.
Pored navedenog, u raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi županijama trebalo omogućiti da pored preuzimanja službenika, poslova, uredske i druge opreme te arhiva ispostava ureda državne uprave u županiji, koji se odnose na obavljanje poslova izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, preuzmu i poslovni prostor u kojem su se obavljali ti poslovi, obzirom na problem nedostatka poslovnog prostora određenog broja  županija. 
     
Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti  donošenje

ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
     
        Zvonimir Mršić