Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju i zlouporabi droga, P.Z. br. 210

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju i zlouporabi droga, koje je aktom od 11. listopada 2017. godine predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbama članaka 87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja dodatno je obrazložio ovaj Prijedlog, naglasivši kako predlažu da se dopusti slobodan uzgoj, prerada i promet industrijskom konopljom (EP i Vijeće uredbom su definirali da kod industrijske konoplje sadržaj THC-a u suhoj tvari biljke ne prelazi 0,2%, a predlagatelji taj postotak dižu na 1% u Prijedlogu zakona, što nije prihvatljivo jer nije u skladu s europskim propisima). Nadalje, predlažu dopuštanje uzgoja, prerade, uporabe i prometa konopljom u medicinske svrhe, pri čemu bi postupak utvrđivanja i registriranja medicinskog stanja, okvirnu procjenu količine biljaka za pojedine postupke liječenja, te predlažu da uvjete koje mora zadovoljavati fizička ili pravna osoba u svrhu registracije i obavljanja djelatnosti uzgoja, prerade, proizvodnje i stavljanja u promet konoplje ili njenih pripravaka za potrebe drugih propisuje ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu. Također, predlažu da se legalizira uzgoj prerada, uporaba i promet konopljom "za rekreaciju", na način da svaka punoljetna osoba u svrhu rekreacije smije uzgajati do 6 stabljika konoplje, a koju ne smije stavljati u promet ako za to nema registriranu djelatnost, a što bi dodatno bilo uređeno pravilnikom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministara nadležnih za poljoprivredu i pravosuđe.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske rekao je kako se Vlada protivi prihvaćanju ovoga Prijedloga zakona, naglašavajući kako je područje sprječavanja zlouporabe droga regulirano međunarodnim konvencijama, a sam Prijedlog zakona u suprotnosti je i s hrvatskom pravnom regulativom, primarno s Kaznenim zakonom, ali i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Nadalje, uz prijedlog prema kojemu bi fizičke osobe mogle nekontrolirano i nekažnjivo uzgajati i trošiti marihuanu za osobne potrebe (tzv. upotreba u rekreativne svrhe) Vlada RH ističe kako niti u zemljama Europske unije nije u potpunosti liberaliziran neovlašten uzgoj, proizvodnja i prerada ili uporaba marihuane za osobne potrebe fizičkim osobama, bez zakonske kontrole. Sukladno navedenom, Vlada RH smatra kako bi stavljanje u promet na gotovo slobodan, nekontroliran i nekažnjiv način umanjilo napore cijelog niza institucija koje se bore protiv zlouporabe droga, a moguće bi se poslala i pogrešna poruka potencijalnim konzumentima, osobito mladima,  o štetnom utjecaju droga (marihuane). U svezi prijedloga korištenja lijekova i pripravaka na bazi konoplje, istaknuto je kako je omogućeno propisivanje lijekova i pripravaka na bazi konoplje u medicinske svrhe od strane liječnika specijalista za ublažavanje tegoba pacijenata oboljelih od MS-a, karcinoma, epilepsije i AIDS-a, te da su oni dostupni pacijentima u kontroliranim uvjetima. Međutim, o prijedlogu da svaka punoljetna osoba može uzgojiti onoliku količinu konoplje za koju smatra da joj je potrebna za vlastito liječenje, Vlada smatra da ne sadrži odgovarajuće mehanizme nadzora korištenja konoplje s visokim sadržajem THC-a, te otvara mogućnost cijelog niza potencijalnih zlouporaba.

U raspravi koja je uslijedila dio članova Odbora podržao je predložene izmjene i dopune ovoga Zakona, osobito u dijelu koji se odnosi na proizvodnju i korištenje pripravaka na bazi konoplje u medicinske svrhe. S obzirom da je korištenje tih pripravaka u medicinske svrhe omogućeno na način da je liječnicima specijalistima omogućeno propisivanje lijekova na bazi konoplje, postavljeno je pitanje iz kojeg razloga nije dopuštena proizvodnja, nego samo uvoz tih lijekova, te je u tom smislu rečeno kako je potrebno međuresorno provesti razgovore o mogućnostima i uvjetima uzgoja konoplje i proizvodnje medicinskih pripravaka kojima je ona baza.

Dio članova Odbora izrazio je svoje neslaganje s Prijedlogom zakona u dijelu kojim se predviđa uzgoj i upotreba konoplje za osobne potrebe ("rekreativna svrha"), te smatraju kako bi Prijedlog, uz eventualnu doradu bio i prihvatljiv, no svakako bez tih odredbi. Naime, dopuštanje uzgoja i upotrebe konoplje za osobnu upotrebu smatraju dvojbenim zbog neograničenih mogućnosti zlouporabe, te potencijalne pogrešne poruke mladima o neškodljivosti droge.

Zaključno, većina članova Odbora smatra kako je Prijedlog zakona, u obliku kako ga predlaže Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e neprihvatljiv, te su stava kako je potrebno provesti međuresorne razgovore o eventualnoj mogućnosti uzgoja konoplje i proizvodnje pripravaka na bazi konoplje u medicinske svrhe.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora za obitelj, mlade i sport većinom glasova (6 glasova "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržan") odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka:

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o suzbijanju zlouporabe droga, iz razloga navedenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Marija Puh, potpredsjednica Odbora.


POTPREDSJEDNICA ODBORA

Marija Puh