Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Informaciji o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 13. sjednici, održanoj 14. travnja 2021. godine, Informaciju o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. travnja 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su resorni ministri.

Ministar znanosti i obrazovanja obrazlažući treću komponentu NPOO-a – Obrazovanje, znanost i istraživanje, istaknuo je kako je potrebno reformama i ulaganjima pridonijeti kvalitetnom obrazovanju koje će djecu i mlade pripremati za izazove i poslove budućnosti, uz kvalitetnu obrazovnu infrastrukturu. Nastavit će se s reformom i modernizacijom sustava odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja te osigurati dostupnost, kvaliteta i relevantnost visokog obrazovanja za izjednačavanje mogućnosti za svu djecu te njihovo uključivanje na svim razinama obrazovanja. Uz poticajan sustav obrazovanja koji pridonosi izvrsnosti u društvu, važno je ojačati ljudske, institucionalne i infrastrukturne kapacitete znanstvenih instituta i sveučilišta, koji zajedno s poduzetničkom infrastrukturom i s gospodarstvom stvara okvir za inovacije. Procjena potreba financiranja iz Mehanizma za oporavak i otpornost za komponentu C.3 Obrazovanje, znanost i istraživanje iznosi 7.500.000.000 kn.

Ministrica kulture i medija istaknula je kako se područje odgovornosti Ministarstva kulture i medija koja su u Nacionalnom planu oporavka, nalaze u nekoliko različitih komponenti zbog koncepta cijelog dokumenta. Dio koji se tiče kulturnog i kreativnog sektora nalazi se u komponenti gospodarstva u dijelu koji se bavi jačanjem konkurentnosti i održivog razvoja gospodarstva i sastoji se od dvije investicije čiji je cilj olakšati omogućiti učinkovitiju prilagodbu kulturnog i kreativnog sektora za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu. Istaknula je kako se investicije vežu uz reformu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima čije će drugo čitanje uskoro biti upućeno na raspravu u Hrvatski sabor.

Isto tako, u dijelu koji se odnosi na ulaganja u kulturne i kreativne industrije, jednog od najpogođenijih sektora ovom krizom, pokazalo se da su samo oni koji su imali kapacitete prilagoditi se i digitalnoj produkciji, uspjeli održati poslovanje. 

Drugi dio koji se tiče resora kulture odnosi se na dvije investicije u području arhiva i konzervatorskih podloga, a oni se nalaze u komponenti 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina i to posebno u području unaprjeđenja učinkovitosti javne uprave – digitalna transformacija konzervatorskih podloga i arhivskih zapisa.

U raspravi članovi Odbora pohvalili su predmetni dokument ocijenivši da će isti doprinijeti jačanju obrazovnog sustava, sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Također, pohvaljena su rješenja kojima će se povećati ulaganja u istraživačko-tehnološku infrastrukturu na STEM i ICT područjima. U tom smislu, ukazano je na potrebu osiguravanja sredstava za školarine doktoranada.

Jednako tako, u raspravi je istaknuto kako bi s ciljem unaprjeđenja reforme obrazovnog sustava Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebalo uložiti dodatne napore kako bi se povećao udio visokokvalificiranih prosvjetnih radnika koji je trenutno deficitaran. U tom smislu, istaknuta je problematika nedostatka matematičke pismenosti kod učenika u osnovnim i srednjim školama.

U dijelu rasprave o programu cjeloživotnog obrazovanja istaknuto je kako bi navedeni program trebao biti obuhvaćen Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom kao reformskim instrumentom kojim se uređuje sustav kvalifikacija na svim obrazovanim razinama u RH.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 „za”, 2 „protiv“ i  1 „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći z a k lj u č a k

Prihvaća se Informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković