Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, P.Z. br. 144

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 17. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine, Prijedlog zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. svibnja  2017. godine.
 
Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom Prijedlogu zakona kao matično  radno tijelo.
 
U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja je istaknula kako se Prijedlogom zakona utvrđuju pravila i mjere kojima će se spriječiti nametanje nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Nadalje, utvrđivanjem obilježja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom od stane dobavljača, otkupljivača, prerađivača i trgovca nedvojbeno se propisuje zabrana iskorištavanja značajne pregovaračke snage, sadržaj i način sklapanja ugovora i ugovorne obveze. Prijedlogom zakona propisuje se nadležnost tijela za provedbu Zakona, način provođenja postupka i donošenja odluka, kao i izricanje upravno-kaznenih mjera za utvrđene nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom.

U raspravi su članovi Odbora upozorili na težak položaj hrvatskih proizvođača vezan uz nemogućnost plasmana poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te probleme s prevelikim uvozom istih. Istaknuto je mišljenje kako je u zakon bilo potrebno ugraditi odredbe kojima bi se osigurao plasman domaćih proizvoda. Istaknuto je i mišljenje kako je propisani rok plaćanja za svježe proizvode od 60 dana predugačak, te kako je, uzimajući u obzir da se isti nabavljaju na dnevnoj i tjednoj bazi, isti potrebno skratiti na 30 dana.

Predstavnica predlagatelja je istaknula kako zbog Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem u Europsku uniju u Prijedlog zakona nije bilo moguće ugraditi odredbe koje bi osiguravale tržišnu prednost hrvatskim proizvođačima. O mogućnosti skraćivnja propisanog roka plaćanja za svježe proizvode sa 60 na 30 dana može se raspravljati do izrade Konačnog prijedloga zakona.  Predstavnik predlagatelja je izvijestio i o početku koordinirane akcije nadzora standarda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržištu RH i upozorio na potrebu reorganizacije inspekcijskih službi i formiranja jedinstvenog inspekcijskog tijela u Republici Hrvatskoj. Najavio je i rad na izmjenama tržišnih standarda kojima bi se povećao broj vrsta voća i povrća koji će se nadzirati kroz opći i posebni tržišni standard.  

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (6 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

2. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika dr.sc. Josipa Križanića,  potpredsjednika Odbora.
        


        POTPREDSJEDNIK ODBORA
         
  dr.sc. Josip Križanić