Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

Odbor za turizam na svojoj 42. sjednici održanoj 19. lipnja 2007. razmotrio je Prijedlog godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 25. svibnja 2007. godine.

Odbor za turizam razmotrio je predmetni prijedlog na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo, posebice u dijelu što se odnosi na utvrđivanje i praćenje politike turističkog razvoja Republike Hrvatske.

Na temelju članka 45. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sjednicom je predsjedavao gospodin Milan Meden, potpredsjednik Odbora. Uvodno izlaganje o ostvarenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, s najbitnijim makroekonomskim pokazateljima i osvrtom na pojedine pozicije i račune toga Proračuna koji je od interesa za područje turizma, podnio je gospodin Niko Raič, pomoćnik ministra financija Republike Hrvatske. U kraćoj raspravi istaknuto je zadovoljstvo činjenicom da su planirana sredstva Državnoga proračuna za 2006. godinu namijenjena turističkoj promidžbi, subvencioniranju organiziranog turističkog prometa, za poticaje za povećanje konkurentnosti turističkog tržišta, kao i za financiranje programa poticanja u turizmu – Poticaj za uspjeh, u cijelosti realizirana. 

Takva potpora zasigurno je doprinijela pozitivnim učincima prošle turističke godine. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam JEDNOGLASNO je donio zaključak kojim predlaže Hrvatskom saboru da

DONESE GODIŠNJI OBRAČUN DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

Za svojega izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Milana Medena, potpredsjednika Odbora.

        POTPREDSJEDNIK
        Milan Meden