Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 15. sjednici održanoj 7. travnja 2021. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. ožujka 2021. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja naveo je kako se Prijedlogom zakona predlaže precizirati zakonske odredbe kojima se propisuje zabrana kandidiranja na lokalnim izborima te prestanak mandata članovima predstavničkih tijela i općinskim načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima. Proširuje se obuhvat kaznenih djela te se zabrana kandidiranja utvrđuje za svako kazneno djelo kada je počiniteljima kaznenih djela izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. Preciziraju se zakonske odredbe koje se odnose na prestanak mandata u slučaju pravomoćne sudske presude kojom su navedene osobe  osuđene za kaznena djela na kaznu zatvora ili je zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom te u slučaju prestanka mandata zbog odjave prebivališta s područja jedinice. 
U raspravi je izraženo  mišljenje kako će se stupanjem na snagu ovoga Zakona stvoriti neujednačeni uvjeti za kandidiranje na lokalnim izborima te izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, odnosno kandidiranje za predsjednika Republike Hrvatske. 
Izneseno je mišljenje kako unatoč činjenici što postoji veliki konsenzus za donošenjem ovoga Zakona, isti je trebao ranije biti upućen u redovnu zakonsku proceduru posebno imajući u vidu zakonske rokove donošenja odluke o raspisivanju izbora.
Također, navedeno je kako se ovim Prijedlogom značajno mijenja razlog zabrane kandidiranja na lokalnim izborima te prestanak mandata članovima predstavničkih tijela i općinskim načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima te se umjesto dosadašnjeg taksativno navedenog kataloga kaznenih djela propisuje da se navedene osobe neće moći kandidirati na lokalnim izborima ako su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. Navedeno je posebno problematizirano imajući u vidu odredbu članka 30. Ustava Republike Hrvatske te izričaj koji utvrđuje gubitak stečenih ili zabranu stjecanja određenih prava za počinitelje teških i osobito nečasnih kaznena djela. 
Odbor jednoglasno (11 glasova “ZA”) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Dražen Bošnjaković