Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 158

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 19. sjednici održanoj 25. rujna 2008. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030106-08-1 od 12. rujna 2008. godine.

Odbor je rečeni Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U raspravi je Odbor podržao rješenja iz Prijedloga zakona kojima se ispravljaju određeni nedostaci iz važećeg Zakona.

Na temelju primjedbi iz rasprave Odbor je utvrdio amandmane na Konačni prijedlog zakona.

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ glasa) predložio Hrvatskom saboru da donese

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAM A ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske i slijedećim

AMANDMANIMA

Amandman I

Na članak 1.

U članku 1. stavku 5. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: „osim ako je općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan iz reda pripadnika nacionalne manjine.“

Obrazloženje:

Amandmanom se na odgovarajući način uređuju slučajevi u kojima će se raspisati dopunski izbori.

Amandman II

Na članak 2.

U članku 2. stavku 1., 2. i 3. iza riječi: „profesionalno“ stavlja se točka a riječi: „ili bez zasnivanja radnog odnosa.“ brišu se.

Obrazloženje:

Amandmanom se na odgovarajući način uređuje obnašanje dužnosti općinskog načelnika, gradonačelnika i njihovih zamjenika.

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Vladimir Šeks