Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, P.Z.E. br. 394

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 86. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, P.Z.E. br. 394, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 1. prosinca 2022. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“ i 1 glas „PROTIV“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 8.

U članku 8. u dodanom članku 17.c u stavku 2. riječi: „a osobito“ zamjenjuju se riječima: „i to“.

II. Na članak 56.

U članku 56. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Iza GLAVE IV. dodaje se GLAVA IV.a s nazivom glave, poglavlja 1. do 4. s nazivima poglavlja te s člancima 221.a do 221.p i naslovima iznad članaka koji glase:“

U dodanom članku 221.g u stavcima 5. i 6. iza riječi: „Poslodavac“ dodaju se riječi: „iz članka 221.d stavka 1. ovoga Zakona“.

Obrazloženje I. i II. amandmana

Nomotehnički se dorađuje izričaj

III. Na članak 65. 

U članku 65. stavcima 2. i 3. riječi: „Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.)“ brišu se.

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišan dio teksta.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac