Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji, P. Z. E. br. 685

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 101. sjednici održanoj 4. srpnja 2007., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji, P. Z. E. br. 685, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. lipnja 2007.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Konačnog prijedloga podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 2.
U članku 2. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:
''(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:''
U podnaslovu iznad točke 1. ispred riječi: ''Prostorno'' dodaje se oznaka ''A('', a u podnaslovu iznad točke 32. ispred riječi: ''Gradnja'' dodaje se ''B(''.

II. Na članak 21.
U članku 21. stavku 3. riječ: ''od'' zamjenjuje se riječju: ''između''.

III. Na članak 24.
Naslov iznad članka 24. briše se, a uvodna rečenica članka 24. mijenja se i glasi:
'' Učinkovitost prostornog uređenja iz stavka 1. članka 23. obuhvaća:''

IV. Na članak 35.
U članku 35. stavku 3. tekst iza riječi: ''Zavod'' briše se.

V. Na članak 57.
U članku 57. stavku 3. riječi: ''plan može'' zamjenjuju se riječima: ''dokumenti prostornog uređenja mogu''.

VI. Na članak 107.
U članku 107. stavku 1. podstavku petom riječi: ''kojim je učinjen vjerojatni pravni interes'' zamjenjuju se riječima: ''o pravnom interesu''.

VI. Na članak 209.
U članku 209. stavku 4. tekst iza riječi: ''projekta'' briše se.

VII. Na članak 326.
U članku 326. stavku 2. riječ: ''Datumom'' zamjenjuje se riječju: ''Danom''.

VIII. Na članak 348.
U članku 348. stavku 4. riječ: ''izdavanja'' zamjenjuje se riječju: ''dobivanja''.
U stavku 5. riječ: ''ishođenja'' zamjenjuje se riječju: ''data''.

IX. Na čanak 349., 350. i 351.
Uvodna rečenica u članku 349., 350. i 351. mijenja se i glasi:
''Do stupanja na snagu propisa koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona primjenjuju se:''.

X. Na članak 352.
U članku 352. riječi: ''kao potvrđene od bivše savezne države'' briše se.

XI. Na članak 354.
U članku 354. riječi: ''pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji'' zamjenjuju se riječima: ''prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju''.

Obrazloženje I. do XI. amandmana
Pravno i nomotehnički dorađuje se izričaj.

3. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Florijana Borasa, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Florijan Boras, dipl. pravnik