Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, P.Z.E. br. 140

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 30. sjednici održanoj 19. svibnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, P.Z.E. br. 140, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. svibnja 2021. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 6. – potrebno je doraditi izričaj na način da se u točkama koje se mijenjaju navedu uzastopno svi članci / stavci koji se primjenjuju (članci / stavci koji se ne primjenjuju se ne navode kao izuzeci,… „članak 31. stavci 1., 2., 3.., 5. i 6. i članak 36. …“)

-    članak 8. – u izmijenjenom članku 10. stavku 1. kod nabrajanja točaka riječ: „i/ili“ potrebno je zamijeniti veznikom: „i“

-    članak 21. – u stavku 1. ispred rimskih brojeva potrebno je dodati riječ: „glave“

-    članak 24. – nomotehnički nije pravilno da se dodaje novi stavak, a isti stari stavak se briše (potrebno je izmijeniti dosadašnji stavak 4., zatim dodati stavak 5.)

-    članak 25. – u dodanom članku 56.b stavku 1. točki 11. riječ: „odstupajući“ potrebno je zamijeniti sa riječju: „iznimno“ (isto u člancima 51., 78. i 102.). Zatim, u stavcima 4. do 6. riječi: „za potrebe stavka“ nisu primjerene normativnom izričaju kad se odnosi na  određene odredbe članka ili stavka („U smislu stavka / članka…“, isto u člancima 32., 67. i 70.). U stavku 7. potrebno je navesti kako se „Odredbe stavka 1. točaka… ne primjenjuju na:“, isto u člancima 58. i 93.)

-    članak 26. – potrebno je doraditi uvodnu rečenicu ( „Iza članka 73. dodaje se naslov iznad članka i članak 73.a koji glase:…“, izričaj kao kod brisanja članaka,… isto u člancima 44., 48., 69., 130., 154., 164. i 174.)

-    članak 63. – u izmijenjenom članku 192. stavku 1 riječi: „ne dovodeći u pitanje odredbe ovoga Zakona“ su suvišne i neprimjerene izričaju u našem pravnom sustavu, jer ako se dovode u pitanje onda se propisuju eventualne iznimke

-    članak 74. – u izmijenjenom članku 214. stavku 4. riječi: „stavaka 1., 2. i 3.“ su suvišne jer kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka (isto u članku 114.)

-    članak 105. – potrebno je navesti kako se briše naslov poglavlja iznad članka 367., a ne iza članka 366.

-    članak 118. – potrebno je izbrisati i naslov iznad članka 384.

-    članak 148. – dovoljno je navesti samo oznaku glave čije se odredbe primjenjuju, suvišno je u zagradi navoditi i naziv glave

-    članak 158. – u stavku 5. radi se o „drugoj“ rečenici (ne „uvodnoj“)

-    članak 177. – potrebno je doraditi izričaj jer nije dopustivo da u pravnom sustavu određeni zakon prestane važiti, a da na snazi ostanu samostalno samo pojedine odredbe toga zakona.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac