Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o zabrani genetski modificiranih organizama, prvo čitanje, P.Z. br. 19 -predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 3. sjednici održanoj 14. listopada 2020. raspravljao je o Prijedlogu zakona o zabrani genetski modificiranih organizama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio zastupnik Miro Bulj aktom od 3. rujna 2020.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.

Predlagatelj je u uvodnom izlaganju istaknuo da se ovim Prijedlogom zakona u cijelosti štiti ekološka i tradicionalna poljoprivredna proizvodnja na cijelom području Republike Hrvatske, za koju Republika Hrvatska ima izražene preduvjete te se na taj način štiti i zdravlje svih ljudi, budući su znanstvena istraživanja pokazala štetnost genetski modificiranih proizvoda u hrani po zdravlje ljudi. Trenutno je u Republici Hrvatskoj oko 750.000 hektara neobradivih površina koje su više nego podobne za ekološku proizvodnju. Isto tako gotovo sve županije su zabranile GMO na svojim područjima, tako da je logičan slijed da se isto uredi zakonski na cijelom području Republike Hrvatske, smatra predlagatelj.

U obrazloženju mišljenja Vlade RH na navedeni akt predstavnik Ministarstva zdravstva istaknuo je da je predmetni Prijedlog zakona istovjetan zakonskim prijedlozima koje je predlagatelj već podnosio, a na koje je Vlada RH već dala mišljenja 22. ožujka 2018. i 16. siječnja 2020. Ujedno, u međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine, broj 126/19),  koji je usklađen s propisima Europske unije kojima se uređuje ograničena uporaba GMO-a u zatvorenim sustavima, namjerno uvođenje u okoliš GMO-a u svrhe različite od stavljanja na tržište (primjerice: pokusna polja) te stavljanje na tržište (uključujući i uvoz) GMO-a, kao i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a.

U raspravi, članovi Odbora bili su mišljenja da je predmetni Prijedlog zakona u suprotnosti s odredbama trenutačno važećeg zakonodavstva Europske unije, odnosno odredbama Direktive 2001/18/EZ, Europskog parlamenta i Vijeća i odredbama Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) te da su odredbe važećeg Zakona o genetski modificiranim organizmima u potpunosti usklađene sa zakonodavstvom EU i postupanja s GMO-om u Republici Hrvatskoj.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (6 „za“, 2 „suzdržana“ i 1 “protiv“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

ne prihvaća se Prijedlog zakona o zabrani genetski modificiranih organizama, P.Z. br. 19 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.             

PREDSJEDNICA ODBORA 
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.