Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 61

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 4. sjednici, održanoj 19. studenoga 2020. godine, Prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. studenoga 2020. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. 

Predstavnici predlagatelja istaknuli su kako se Prijedlogom zakona o autorskom pravu i srodnim pravima usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvo Europske unije. Također su istaknuli kako će se donošenjem predloženog zakona osigurati jasnija pravila zaštite autorskog prava i srodnih prava prikladna za primjenu u digitalnom okruženju, kojima će se postići veća pravna sigurnost te doprinijeti gospodarskoj održivosti kreativnih, kulturnih i medijskih industrija i očuvanju kulturne baštine, ne narušavajući pritom slobodu izražavanja i druge interese korisnika digitalnih sadržaja i usluga niti postavljajući neopravdana opterećenja na poslovanje pružatelja usluga informacijskog društva. U tom smislu, povećat će se pravna sigurnost u području djelatnosti istraživačkih organizacija, institucija kulturne baštine i obrazovnih institucija s obzirom na to da se predloženim zakonom propisuju obvezna sadržajna ograničenja autorskog i srodnih prava za potrebe rudarenja teksta i podataka, zatim za potrebe korištenja djela i drugih predmeta zaštite u digitalnoj i prekograničnoj nastavi te za potrebe očuvanja kulturne baštine. Za područje djelatnosti institucija kulturne baštine predloženim zakonom osigurat će se i jasan okvir za reguliranje autorskog prava i srodnih prava kako bi se olakšala digitalizacija i širenje djela ili drugih predmeta zaštite koji se smatraju nedostupnima na tržištu. 

Predloženi zakon uvodi mjere kojima će se olakšati licenciranje prava radi dostupnosti audiovizualnih djela na platformama za video na zahtjev, što će u konačnici doprinijeti većoj dostupnosti hrvatskih i europskih djela na tim platformama.   

Na Prijedlog zakona Odbor je raspolagao dobivenim primjedbama Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatske glazbene unije, Hrvatske udruge komornih i orkestralnih glazbenika, Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava.  

 U raspravi članovi Odbora podržali su donošenje Prijedloga zakona ocijenivši da će njegova implementacija unaprijediti sustav zaštite autorskog i srodnog prava, posebice u dijelu kojim se osiguravaju pravni instrumenti za daljnji razvoj kreativnih, kulturnih i medijskih industrija u Republici Hrvatskoj. K tome, zauzeto je stajalište da je jedno od važnih područja koje se uređuje ovim Prijedlogom zasigurno provedba nastave u digitalnom obliku koju uređuje ovaj zakonski prijedlog u smislu novih načina korištenja autorskih djela i drugih zaštićenih sadržaja.

Jednako tako, pozitivnim su ocijenjena rješenja kojima se povećava pravna sigurnost u području djelatnosti istraživačkih organizacija, institucija kulturne baštine i obrazovnih institucija.

 Također, u raspravi je pohvaljen angažman Ministarstva kulture i medija kojim se unaprjeđuje sustav razvoja kreativnih industrija u Republici Hrvatskoj. U tom smislu, predstavnica predlagatelja istaknula je kako se prema podacima Svjetske agencije za intelektualno vlasništvo, u području kreativnih rezultata i rezultata vezanih uz izvoz kulturnih i kreativnih industrija, Republika Hrvatska po ulaganju nalazi na 13 mjestu od ukupno 131 zemlje.

Zainteresirani saborski zastupnik sudjelovao je u raspravi i ukazao na potrebu dodatnog uređenja članka 87. Prijedloga zakona, a koji se odnosi na sklapanje ugovora o audiovizualnoj produkciji između audiovizualnog producenta i koautora audiovizualnog dijela te pitanja uređenja minimalne naknade za iskorištavanja audiovizualnog djela.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (8 “za”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

                                                                                            PREDSJEDNICA ODBORA 


                                   izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković