Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša o Prijedlogu zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 678

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora raspravio je, na 57. sjednici održanoj 16. svibnja 2007. godine, Prijedlog zakona o biocidnim pripravcima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske,  aktom od 19. travnja 2007. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni Konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da su Zakonom o kemikalijama donesenim 2005. godine po prvi put uređena određena pitanja vezano za biocidne pripravke te je složenost same materije ukazala na potrebu donošenja posebnoga zakona kojim bi se Direktiva 98/8/EZ o biocidnim pripravcima prenijela u nacionalno zakonodavstvo te omogućila njezina kvalitetnija provedba. Predloženim Zakonom usklađuje se  domaće zakonodavstvo s propisima Europske unije na području zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od biocidnih pripravaka. 

U raspravi na Odboru istaknuto je da je u članku 2. točki 11. pojam „stavljanje na tržište“ definiran kao svaka isporuka trećoj osobi, bilo uz plaćanje ili bez naknade te s tim povezano skladištenje (osim skladištenja za izvoz izvan carinskoga područja Republike Hrvatske) ili odlaganje u otpad. Ukazano je da bi se ovako definiran pojam „stavljanja na tržište“ mogao tumačiti i kao isporuka trećoj osobi radi odlaganja u otpad te je Odbor predložio amandman kojim se briše tekst „ili odlaganje u otpad“. Predstavnik predlagatelja suglasio se s predloženim amandmanom Odbora.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O BIOCIDNIM PRIPRAVCIMA

zajedno sa sljedećim amandmanom:

Amandman
U članku 2. točki 11. iza zagrade stavlja se točka, a riječi: „ili odlaganje u otpad.“ brišu se.

Obrazloženje:
Navedenom točkom 11. definirano je da pojam „stavljanje na tržište“ u smislu ovoga Zakona podrazumijeva svaku isporuku trećoj osobi, bilo uz plaćanje ili bez naknade te s tim povezano skladištenje (osim skladištenja za izvoz izvan carinskoga područja Republike Hrvatske) ili odlaganje u otpad. Budući da bi se ovako definiran pojam „stavljanja na tržište“ mogao tumačiti i kao isporuka trećoj osobi radi odlaganja u otpad predlaže se brisanje teksta „ili odlaganje u otpad“.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Slavko Linić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Marko Širac, potpredsjednik Odbora

 

PREDSJEDNIK ODBORA

         Slavko Linić