Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s rasprave o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 33. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. siječnja 2020. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Godišnje izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu, sadrži osnovne pokazatelje o brojnom stanju i strukturi zatvorenika, vrsti i opisu poslova vezanih uz postupanje sa zatvorenicima, broju i strukturi službenika zatvorskog sustava, kao i financijskom poslovanju Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Tijekom 2018. godine u ustrojstvenim jedinicama Uprave za zatvorski sustav i probaciju boravilo je 11.352 zatvorenika koji su izdržavali: kaznu zatvora koju izdržavaju punoljetne osobe kojima je izrečena kazna zatvora u kaznenom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku i kazna zatvora kojom je zamijenjena izrečena novčana kazna (supletorna kazna) te sigurnosne mjere izrečene uz kaznu zatvora (6781); kaznu maloljetničkog zatvora (17); odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod izrečena maloljetnim počiniteljima kaznenih djela (89); mjere istražnog zatvora, prekršajnog zadržavanja i ekstradicijskog pritvora (4465).
 
Kazna zatvora dulja od 6 mjeseci izrečena u kaznenom postupku ženskim osobama izvršava se u Kaznionici u Požegi. Zatvorenicima - osobama s invaliditetom osigurava se smještaj primjeren vrsti i stupnju njihove invalidnosti. Obzirom na spol u zatvorskom sustavu dominiraju muški zatvorenici (95%) u odnosu na žene zatvorenice (5%). Ovakav trend obzirom na spol je tijekom godina relativno stabilan. 

Činjenica izdržavanja kazne može imati različite i duboke posljedice na dobrobit i ukupno funkcioniranje obitelji, a posebno djeteta čiji je roditelj u zatvoru. Sukladno zakonskim propisima, uvažavajući odredbe Konvencije o pravima djece, određeno je da djeca mogu posjećivati roditelja zatvorenika svaki tjedan i blagdanom kako bi se ublažile posljedice odvojenosti od jednog (ili čak oba roditelja) i nastojalo sačuvati obitelj do ponovnog spajanja po isteku kazne. Rasporedom posjeta određeno je posebno vrijeme za posjete maloljetne djece roditeljima zatvorenicima u za to posebno određenom prostoru koji je interijerom prilagođen djeci te opremljen didaktičkim sadržajima i igračkama. 

U Kaznionici i zatvoru u Požegi već 30 godina postoji Odjel za rodilje, jedinstven u hrvatskom zatvorskom sustavu, na kojem borave trudnice 6 tjedana prije poroda te rodilje nakon poroda zajedno s djetetom do njegove treće godine života. Ovisno o želji majke dijete se može uključiti u lokalnu predškolsku ustanovu, a centar za socijalnu skrb, nadležan prema prebivalištu majke, nadzire razvoj i dobrobit djeteta. Tijekom 2018. godine, u ovom Odjelu su boravile četiri zatvorenice sa svojom djecom. 

Odnos broja zatvorenika na jednog službenika pravosudne policije identičan je odnosu iz 2017. godine, a na dan 31. prosinca 2018. godine, taj odnos je nešto veći od dva zatvorenika na jednog službenika pravosudne policije. U 2018. godini, došlo je do porasta broja službenika u odnosu na 2017. godinu (devet službenika više u odnosu na prethodnu godinu). Na dan 31. prosinca 2018. godine u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centrima ukupno je 3558 sistematiziranih radnih mjesta, a popunjeno je 2611. U svim odjelima kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara postoje upražnjena sistematizirana radna mjesta što zaposlenicima otežava obavljanje poslova izvršavanja kazne zatvora. 

U raspravi koja je uslijedila iznijete su primjedbe da uvjeti u ustanovama zatvorskog sustava nisu prikladni kako se navodi u Izvješću. Nadalje, ukazano je na potrebu poboljšanja standarda smještaja zatvorenika, te poštivanja njihovih ljudskih prava. Izražena je i zabrinutost zbog velikog broja upražnjenih mjesta u zatvorskom sustavu.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, iznoseći iskustva dugogodišnjeg praćenja problematike žena u zatvorskom sustavu, izrazila je pozitivno mišljenje o sveukupnim uvjetima na Odjelu za rodilje Kaznionice u Požegi. Također je pohvalila otvorenost zatvorskog sustava prema inicijativama organizacija civilnog društva (primjerice udruge RODA) u održavanju obiteljske povezanosti i borbi protiv stigmatizacije roditelja-zatvorenika te ukazala na problematiku ulaska u zatvorski sustav transrodnih osoba o čemu se provode mulidisciplinarna edukacijska predavanja u suradnji s udrugom Trans Aid. 

Odgovarajući na pitanja iz rasprave, predstavnik predlagatelja iznio je primjere po kojima zatvorenici ponekad imaju bolje uvjete od građana (primjerice zatvorenici imaju tri puta više liječničkih pregleda od opće populacije, imaju 6 ponuđenih menija i sl.).

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i 1 „suzdržani“ glas) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći:

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Sabinu Glasovac, predsjednicu Odbora.

Predsjednica Odbora
Sabina Glasovac