Pravilnik o osnivanju i djelokrugu rada skupina prijateljstva

P R A V I L N I K   

o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja  


Članak 1.   

Sukladno članku 95., alineja 2. i 3., Poslovnika Hrvatskoga sabora, osnivaju se međuparlamentarne skupine prijateljstva za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja. 

Članak 2.  

Članove međuparlamentarnih skupina prijateljstva imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora na temelju prethodno provedene ankete među zastupnicima. 

Zastupnici se opredjeljuju za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva na temelju poznavanja određene zemlje, regije i znanja jezika. 


Članak 3.  

Međuparlamentarne skupine prijateljstva u pravilu imaju od 7 do 11 članova.  

Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju član je svake međuparlamentarne skupine prijateljstva po položaju. 


Članak 4.   

Sastav međuparlamentarnih skupina prijateljstva odražava višestranačku strukturu Hrvatskoga sabora. 

U slučajevima većeg ili manjeg broja prijavljenih zastupnika za pojedinu međuparlamentarnu skupinu prijateljstva, broj članova za susrete s adekvatnom skupinom drugog predstavničkog tijela utvrđuje se dogovorom u okviru Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora. 


Članak 5.  

Svaka međuparlamentarna skupina prijateljstva ima voditelja i tajnika, koje imenuje Odbor za međuparlamentarnu suradnju. 

Tajnik skupine i tajništvo Odbora za međuparlamentarnu suradnju, obavljaju poslove za međuparlamentarnu skupinu prijateljstva. 

Članak 6.  

Međuparlamentarne skupine potiču bolje međusobno upoznavanje zastupnika, razmjenom izaslanstava, zajedničkim sastancima zastupnika, stvaranjem klime za brže i uspješnije rješavanje mnogih pitanja iz međudržavne suradnje. 

Jedan od poslova je uspostavljanje veze s adekvatnom skupinom predstavničkog tijela druge države. 

Svoju osnovnu djelatnost u povezivanju Hrvatskoga sabora s predstavničkim tijelima drugih zemalja, na neformalnoj osnovi, međuparlamentarne skupine prijateljstva ostvaruju uspostavljanjem kontakata s određenom skupinom predstavničkog tijela druge države i međusobnim susretima koji se ostvaruju razmjenom posjeta izaslanstava u pravilu jednom godišnje. 


Članak 7.  

Za svaki posjet utvrđuje se program iz kojeg je vidljiv cilj posjeta, teme i sudionici u razgovorima i na susretima. 

O svim razgovorima vodi se zapisnik, a konačni izvještaj podnosi se Odboru za međuparlamentarnu suradnju  Hrvatskoga  sabora. 


Članak 8.  

U pravilu tijekom kalendarske godine ostvarit će se do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora, istoznačnim skupinama  parlamenata drugih zemalja, odnosno do sedam posjeta međuparlamentarnih skupina prijateljstva parlamenata drugih zemalja Hrvatskom saboru. 

Sredstva za ostvarivanje programa iz prve alineje ovog članka osigurat će se u proračunu Hrvatskoga sabora. 


Članak 9.  

Ovaj Pravilnik prihvaćen je na sjednici Odbora za međuparlamentarnu suradnju Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog Sabora, održanoj 2. listopada 2000. godine, a usklađen je s novim ustrojstvom Hrvatskoga sabora i Poslovnikom Hrvatskoga sabora na sjednici Odbora za međuparlamentarnu suradnju, održanoj 4. prosinca 2002. godine.