Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu o Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. i Ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora, na 61. sjednici održanoj 27. lipnja 2007., razmotrio je Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. i Ostvarenje  proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno članku 25. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“ broj 177/04.), dostavila Hrvatska energetska regulatorna agencija, aktom od 12. lipnja 2007.
Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Izvješću, raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela.
U uvodnom  izlaganju  predstavnik predlagatelja istaknuo da je  Hrvatska energetska regulatorna agencija osnovana 2004. Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti kao samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova radi regulacije energetskih djelatnosti. Agencija je pravna sljednica Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti. Dužna je jedanput godišnje podnijeti Hrvatskome  saboru izvješće o svome  radu u kojim je obuhvaćena analiza energetskog sektora, zapažanja bitna za razvoj energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru te ostvarenja proračuna Agencije za prethodnu godinu. HERA-u sačinjavaju dvije osnovne organizacijske jedinice: Upravno vijeće Agencije, s Uredom Upravnog vijeća i Stručna služba agencije. Istaknuto je da je jedna od važnijih zadaća Agencije izdavanje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti koje Agencija izdaje na zahtjev energetskog subjekta prema postupku propisanom Zakonom o energiji i podzakonskim propisima. Agencija u području zaštite potrošača aktivno djeluje na više načina i to kroz provođenje nadzora nad energetskim subjektima, nadzora nad kvalitetom usluga energetskih subjekata itd. Agencija je tijekom 2006. na međunarodnom planu imala čitav niz aktivnosti te je nastavila suradnju s regulatornim tijelima europskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Upravno vijeće Agencije osnovalo je u veljači 2006. Savjet za regulatorne poslove i Savjet za zaštitu potrošača.
 
Nakon što je predstavnik predlagatelja odgovorio na nekoliko pitanja članova Odbora,  Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje sljedećeg


Z A K L J U Č K A

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. i Ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu,

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Dragutina Pukleša, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA  

 Dragutin Pukleš, dipl. oec.