Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

Izvješće Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu s rasprave o Izvješću o stanju i upravljanju s robnim zalihama za razdoblje od 2000. do 2006., s pojedinačnim godišnjim izvješćima i financijskim pokazateljima

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora, na 59. sjednici održanoj 23. svibnja 2007.,  razmotrio je Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za razdoblje od 2000. do 2006., s pojedinačnim godišnjim izvješćima i financijskim pokazateljima, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske,  aktom od  4. svibnja  2007.

Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Izvješću raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela.

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja istaknuo je da je poslovanje Državnih robnih zaliha uređeno Zakonom o državnim robnim zalihama, Zakonom o strateškim robnim zalihama te odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Navodeći osnovnu razliku između državnih robnih zaliha i strateških robnih zaliha – to su one koje se stvaraju za osiguravanje osnovne opskrbe u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te slučaja velikih prirodnih nepogoda i tehničko tehnoloških i ekoloških katastrofa – predstavnik predlagatelja izvijestio je nazočne da strateške robne zalihe čine 45% a tržišne 55% njihove strukture. Vrijednosna struktura robnih zaliha je: pšenica 17%, eurodiesel 16%, mazut 15%, meso 13%, mesne, riblje i ostale konzerve 10%, mlazno gorivo 7%, kukuruz 6%, šećer 6%, mlijeko i mliječne prerađevine 1% i ostalo 9%.

Nakon uvodne riječi predstavnika predlagatelja postavljena su i pitanja kako slijedi: koje tvrtke zlorabe robne zalihe, što je najčešći prekršaj odnosno kazneno djelo, te koje se   mjere poduzimaju protiv počinitelja. Predstavnik predlagatelja odgovorio je da od 2000. godine na dalje postoji stalni trend smanjenja upravnih i kaznenih postupaka vezan za poslovanje Državnih robnih zaliha, tako da su u 2006. godini izdana svega tri upravna rješenja i to sva protiv skladištara. Kada se govori o tvrtkama u kojima su se dogodile zloporabe, važno je napomenuti da se one vežu prvenstveno  za 2000. godinu kako po broju tako i po novčanoj visini pronevjerenih iznosa. Napomenuo je i da u slučaju pokretanja kaznenog postupka, osoba protiv koje je postupak pokrenut činom njegova pokretanja dobiva otkaz. Također je napomenuto da je stanje robnih zaliha tijekom posljednjih nekoliko godina višestruko povećano, te da u kriznim situacijama Vlada Republike Hrvatske može povući iz prehrambenih centara masu proizvoda za koje bi mogla vladati nestašica. Istaknuto je također da se evidencija stanja državnih robnih zaliha pšenice vodi i po kvantiteti i po kvaliteti, a ista pravila vrijede i za riblje i mesne konzerve. Kada se govori o broju skladištara Državnih robnih zaliha valja napomenuti da je njihov broj u posljednjih nekoliko godina prepolovljen.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti  Hrvatskome saboru donošenje

Z A K L J U Č K A

Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za razdoblje od 2000. do 2006., s pojedinačnim godišnjim izvješćima i financijskim pokazateljima. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Dragutina Pukleša, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Pukleš, dipl. oec.