Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Izvješće Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o elektroničnim komunikacijama s Konačnim prijedlogom zakona, PZ br. 881

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora je na telefonskoj sjednici, održanoj 24. ožujka 2020. godine, raspravljao o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o elektroničnim komunikacijama s Konačnim prijedlogom zakona, PZ rb. 881, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. ožujka 2020. godine.

Odbor je Konačni prijedlog ovog zakona razmatrao kao zainteresirano radno tijelo.

U raspravi provedenoj putem elektroničke pošte, smsa, Whats Appa, i telefona podržani su napori Vlade i nadležnih tijela kako bi modernim tehnološkim alatima mogli učinkovito djelovati u suzbijanju aktualne opasnosti izazvane virusom COVID-19.  Istaknuto je kako se radi o iznimci koja je predviđena samo u slučajevima proglašenja prirodne nepogode ili katastrofe ili epidemije zarazne bolesti ili opasnosti od epidemije zarazne bolesti.  

Napomenuto je kako treba biti vrlo oprezan u ograničavanju osobnih sloboda građana, što i predlagatelj zakona navodi: „Ograničenja pojedinih osobnih prava moraju biti propisana normom zakonske razine te se mogu propisati samo iznimno ako su ona nužna radi slobode i zaštite drugih ljudi te radi zaštite javnog zdravlja.“ Prijedlog dopune zakona odredbom članka 104. a uzima u obzir da se traže podaci bez privole građana, odnosno bez slobodno dane i dostavljene volje korisnika usluga, tako da ova izmjena zakona ograničava osobne slobode građana. Ukazano je i na odredbu čl. 16. Ustava RH kojim je određeno kako svako ograničenje osobnih sloboda mora biti u razmjeru s potrebom u svakom pojedinom slučaju. 

U raspravi su iznesene primjedbe prvenstveno na neodređenost zakona u dijelu koji se odnosi na vremensko trajanje ograničavanja ljudskih prava, te na obaviještenost građana čija se prava i slobode ograničavaju. Izneseno je i mišljenje kako bi Vlada nakon završetka izvanredne mjere trebala podnijeti izvješće nadležnom Odboru. Odbor je odlučio da će podnijeti amandman na Prijedlog zakona kojim se obrada podataka vremenski ograničava za vrijeme dok traju izvanredne okolnosti, te se  tijelo koje vrši obradu podataka, obvezuje izvijestiti osobu čiji se podaci obrađuju. Osim toga, amandmanom se obvezuje Vlada da nakon završetka izvanrednih okolnosti o obradi podataka podnese izvješće nadležnom Odboru.

Nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je većinom glasova  (8 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“)  odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje 

Zakona o dopunama Zakona o elektroničnim komunikacijama.


Temeljem članka 196.  Poslovnika Hrvatskoga Sabora nakon provedene rasprave Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina većinom glasova  (10 glasova „ZA“ i  2 glasa „PROTIV“) odlučio je Hrvatskom saboru predložiti donošenje  sljedećeg
 
a m a n d m a n a

Na članak 1.

U članku 1. dodanom članku 104.a iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

„4. Obrada podataka iz stavka 1. ovog članka vremenski je ograničena trajanjem situacije iz stavka 1. ovog članka, a tijelo koje vrši obradu podataka iz stavka 1. ovog članka dužno je o početku obrade podataka na odgovarajući način obavijestiti pretplatnika ili korisnika usluge čiji se podaci obrađuju.
5. Vlada Republike Hrvatske dužna je nakon završetka izvanredne situacije iz stavka 1. ovog članka o obradi podataka podnijeti izvješće nadležnom saborskom odboru.“ .

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof. dr. sc. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, a u slučaju njegove spriječenosti Tomislava Žagara, potpredsjednika Odbora.  

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr. sc. Milorad Pupovac