Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prvo čitanje, P. Z. E. br. 84

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora na 8. sjednici održanoj 28. svibnja 2008. godine, razmotrio je Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. svibnja 2008. godine.

Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom aktu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja obrazložio je osnovne odrednice  Prijedloga zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pri čemu je istaknuto da se rješenjima predloženim ovim Prijedlogom zakona, djelatnost osnovnog i srednjeg školstva  uređuje kao jedinstven sustav odgoja i obrazovanja, koji je prilagođen zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća.
Također, u uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja naglašeno je, da se Prijedlogom ovoga zakona vrši usklađivanje hrvatskog zakonodavstva na ovom pravnom području s zakonodavstvom Europske unije.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja, u raspravi su iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, kako slijedi:

Iznijeto je mišljenje, prema kojem bi odredbu stavka 1. članka 10. trebalo dopuniti na način, da se utvrdi, odnosno razgraniči, u kojim slučajevima prijedlog mreže školskih ustanova na svom području utvrđuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a kojim, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

U odnosu na rješenje predloženo člankom 49. stavkom 3. Prijedloga zakona, iznijeto je mišljenje prema kojem bi trebalo jasnije definirati utvrđenu obvezu lokalnoj odnosno regionalnoj (područnoj) zajednici glede izrade plana aktivnosti i osiguranja uvjeta za realizaciju plana aktivnosti učenika u vrijeme učeničkog odmora.

U raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi članak 120. stavak 1. Prijedloga zakona trebalo izmijeniti, na način da se utvrdi, da osnivač, od osam članova školskog odbora,  samostalno imenuje više od tri člana. 

Također, u raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi članak 142. trebalo dopuniti, na način da se utvrdi da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva i za rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardom, te za naknade prijevoza na posao i s posla radnicima srednjoškolskih ustanova.
   
Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru
predložiti donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (P.Z.E. br. 84).

2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi uputit će se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Zvonimir Mršić