Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu s rasprave o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 6. svibnja 2008. godine, razmotrio je Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Pučki pravobranitelj, aktom od 31. ožujka 2008. godine.
Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu raspravljao u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela.
U uvodnom izlaganju predstavnika Pučkog pravobranitelja obrazložene su osnovne odrednice predmetnog Izvješće, pri čemu je posebice obrazložen dio Izvješća koji se odnosi na lokalnu samoupravu.
S tim u svezi naglašeno je da je Pučki pravobranitelj zaprimao pritužbe građana, zbog povreda njihovih prava pred nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pritužbe građana u prvom redu odnosile su se na opće akte koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnih djelatnosti, posebice cijena komunalnih usluga, te komunalnu naknadu i komunalni doprinos, koncesije za auto taksi i linijski prijevoz na području tih jedinica i lokalne poreze.
U raspravi je ocijenjeno da predmetno Izvješće na precizan i sveobuhvatan način daje prikaz rada Pučkog pravobranitelja za 2007. godinu, te podatke o stupnju poštivanja ustavnih i zakonskih prava građana u 2007. godini.
Iznijeto je mišljenje prema kojem je za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu od osobite važnosti donošenje Zakona o radnim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, obzirom da se na zaposlenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje na odgovarajući način primjenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima iz 2001. godine, a koji u potpunosti ne rješava sve posebnosti lokalne samouprave na ovom pravnom području.
S tim u svezi predstavnik Vlade Republike Hrvatske izvijestio je članove Odbora, da je Nacrt zakona o radnim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izrađen i da će u do kraja svibnja 2008. godine biti upućen u postupak donošenja.
Također, u raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem bi u županijama trebalo osnovati područne urede Pučkog pravobranitelja, kao bi institucija Pučkog pravobranitelja bila dostupnija građanima.
Pored toga, u raspravi je ukazano na probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom, a posebice na potrebu učinkovitije provedbe Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom, u dijelu kojim je utvrđena obveza zapošljavanja osobe s invaliditetom na određeni broj zaposlenih.
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje sljedećeg

ZAKLJUČKA


1. Prihvaća se Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2007. godinu.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Zvonimir Mršić