Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 19. sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa odredbom članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju (NN, broj 80/11.), dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 30. svibnja 2018. godine.

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članaka 44. i 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Odboru je dostavljeno mišljenje Vlade Republike Hrvatske od 19. srpnja 2018. godine, (KLASA: 022-03/18-12/57; URBROJ: 50301-25/05-18-6), u kojem Vlada Republike Hrvatske ističe da nema primjedbi na predmetno Izvješće.

Predstavnik podnositelja dodatno je obrazložio prijedlog. Upoznao je članove Odbora sa predmetom i subjektima revizije te primijenjenom metodologijom. Osnovni cilj revizije, istaknuo je, bio je ocijeniti učinkovitost provedbe OPKK na temelju provjere primjene pravnog i institucionalnog okvira, aktivnosti u vezi s provedbom prioritetnih osi te analize podataka odnosno usporedbe financijskih pokazatelja.

Uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije, Državni ured za reviziju ocjenjuje da je provedba OPKK 2014. - 2020. od početka provedbe do konca 2017. djelomično učinkovita te su potrebna znatna poboljšanja. Posebno je istaknuo nedostatne administrativne kapacitete i neostvarivanje planiranih vrijednosti. Utvrđena su i znatna kašnjenja u provedbi aktivnosti, posebno u provedbi projekata velike vrijednosti te postoji rizik da se neki projekti neće ni realizirati. Iz ovog operativnog programa, do konca 2017. ugovoreno je 47% dostupnih sredstava a krajnjim korisnicima je isplaćeno 6.2% od ukupne vrijednosti. Državnu ured za reviziju je dao preporuke čija bi provedba pridonijela otklanjanju utvrđenih nedostataka i propusta, čime bi se povećala učinkovitost provedbe OPKK 2014. - 2020. Zaključno, predstavnik podnositelja izvijestio je članove Odbora da subjekti revizije nisu imali primjedaba na Izvješće te da su u zakonskom roku Državnom uredu za reviziju dostavili očitovanje. 

Predstavnici Vlade rekli su da nemaju primjedbi na predloženo Izvješće a da su, do danas,  sve preporuke usvojene te većina i provedena. U odnosu na razbolje obuhvaćeno revizijom, danas je postotak ugovorenih sredstava veći, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačko tijelo, poduzima dodatne napore za podizanje kvalitete i ubrzavanje procesa. 

U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora pozdravili su kvalitetu Izvješća. Iznesen je prijedlog da se u sljedeće revizije ovog tipa uključi i segment javne nabave kako bi se zaokružila cjelokupna slika procesa. Govoreći općenito o procesu ugovaranja i ostali zastupnici apostrofirali su problem kompliciranih odredaba javne nabave i nedostatka licenciranih osoba koji mogu provoditi javnu nabavu, posebno u manjim sredinama. Predloženo je da se razmotri prijedlog da imovinsko-pravni odnosi koji su uvjet za projekte iz europskih fondova imaju prioritet u rješavanju. Predsjednica Odbora zaključno je istaknula kvalitetu Izvješća te predložila njegovo usvajanje.     

Nakon provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova (9 glasova „za“ i 1 glas „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći                                       
                                               
ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Branku Juričev-Martinčev, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec.