Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, drugo čitanje, P.Z.E. br. 140

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 23. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakon o tržištu kapitala, drugo čitanje, P.Z.E. br. 140, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. lipnja 2021.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja istaknuli su  da je riječ o izmjenama i dopunama zakona koje se prvenstveno odnose na daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira za tržište kapitala s pravnom stečevinom Europske unije. Konačnim prijedlogom zakona prenosi se pet direktiva Europske unije i osigurava provedba dvije uredbe. Ovdje osobito treba istaknuti prijenos tzv. Direktive o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima (Investment Fund Directive – IFD) i tzv. osiguravanje pretpostavki za provedbu Uredbe o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva (Investment Fund Regulation - IFR), s obzirom da se istima propisuje novi bonitetni okvir za investicijska društva, utvrđuju se posebni bonitetni zahtjevi za kapital investicijskih društava, nadzorne ovlasti i instrumenti za bonitetni nadzor investicijskih društava koji provode nadležna tijela te zahtjevi za objavljivanje za nadležna tijela u području bonitetnih propisa i nadzora. Propisuje se i jedinstveni inicijalni kapital investicijskih društava u ovisnosti o investicijskim uslugama i aktivnostima koje investicijska društva obavljaju, a sukladno njihovoj veličini i kompleksnosti. Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije se provodi i s ciljem ukidanja formalnih opterećenja kao i postizanja ravnoteže između dostatne razine transparentnosti prema klijentu, najviših standarda zaštite i prihvatljivih troškova ispunjenja zahtjeva za pružatelje investicijskih usluga.
Od ostalih izmjena treba reći da se uvodi izdavanje odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) za statusne promjene burze, osnivanje podružnice izvan Republike Hrvatske, te za stjecanje udjela koji prelazi 25 posto glasačkih prava u drugoj pravnoj osobi. Uz to, Hanfa će ubuduće odobravati i cjenik burze.

Zbog zaštite malih dioničara dodatno se uređuje postupak povlačenja dionica s uređenog tržišta, dok je dio odredbi važećeg zakona dorađen i s ciljem postizanja veće jasnoće i pravne sigurnosti. 

Izmjene predviđaju da izdavatelj koji odluči povući dionice s burze mora iznos pravične naknade te elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice (kojega je revidirao neovisni ovlašteni revizor), u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti, najkasnije pet dana prije dana održavanja glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, a kako bi dioničari mogli donijeti informiranu odluku.
Po pitanju razlika Konačnog prijedloga zakona u odnosu na Prijedlog zakona, isti je nije sadržajno mijenjan, već se radi o doradama sukladno primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, kao i nomotehničkim doradama od strane predlagatelja.

Odbor je raspolagao i s mišljenjem Hrvatske udruge poslodavaca o Zakonu.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je je većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala                         

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.