Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s objedinjene rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit, drugo čitanje, P.Z.E. br. 781, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 783, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 784, o Konačnom prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, drugo čitanje, P.Z. br. 785, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, drugo čitanje, P.Z. br. 786, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni zakona o posebnom porezu na motorna vozila, drugo čitanje, P.Z. br. 787 i o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, drugo čitanje, P.Z. br. 788

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 84. sjednici održanoj 27. studenoga 2019.  godine, objedinjeno o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 781, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 783, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak,  drugo čitanje, P.Z. br. 784, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, drugo čitanje, P.Z. br. 785, o Konačnom prijedlogu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, drugo čitanje, P.Z. br. 786, o Konačnom prijedlogu  zakona o izmjeni i dopuni zakona o posebnom porezu na motorna vozila, drugo čitanje, P.Z. br. 787 i o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, drugo čitanje, P.Z. br. 788, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktima od 26. studenoga 2019.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja osvrnuli su se na svaki od pojedinih zakonskih prijedloga. Ukratko je obrazloženo kako slijedi:
 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U odnosu na tekst Prijedloga zakona, koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskome saboru, u tekstu Konačnog prijedloga zakona izmijenjeno je sljedeće: 
propisuje se primjena snižene stope PDV-a od 13% za nositelje fonogramskih prava radi rasterećenja njihovog poslovanja. Članci 5., 6., 10., 11., 12., 16. i 20. dorađeni su u skladu s primjedbama Odbora za zakonodavstvo radi usklađenja s nomotehničkim pravilima.  
 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  porezu na dobit

Razlika Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji se upućuje na drugo čitanje u Hrvatski sabor u odnosu na Prijedlog zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit da je nakon prvog čitanja došlo do promjene na način da se i inozemnim isplatiteljima omogući uplata poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i sportaša).
 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  administrativnoj suradnji u području poreza

Razlike između prvoga i drugoga čitanja nastale su radi prihvaćenih primjedbi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora u cijelosti, te je  tekst Konačnog prijedloga zakona dorađen  u nomotehničkom smislu i to tako da je u  članku 2. dorađen izričaj na način da su se riječi koje se brišu zamijenile riječima koje se dodaju.
U članku 3. u dodanom članku 35.k odredba stavka 4. u članku 3. u dodanom članku 35.k odredba stavka 4. koja propisuje obvezu Ministarstva financija, Porezne uprave da do 31. listopada 2020. nadležnim tijelima država članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostavi informacije počevši od 25. lipnja 2018. koja sadržajno ne pripada normativnom dijelu propisa premještena je u prijelazne i završne odredbe (članak 6. Konačnog prijedloga zakona). U  članku 4. odredba novog stavka 2. je stavljena kao zadnji stavak temeljnog članka jer prema nomotehničkim pravilima kaznene odnosno prekršajne odredbe sistematiziraju se tako da se najprije utvrđuje kaznena odnosno prekršajna odgovornost pravne osobe, zatim odgovorne osobe u pravnoj osobi te odgovornost fizičke osobe. 
Renumeracija izmjena i dopuna pojedinih stavaka unutar članaka izvršena je postepeno kako bi se izbjeglo ponavljanje. U članku 5. odredba stavka 1. kojom se propisuje usklađenje Pravilnika  o automatskoj razmjeni informacija u području poreza s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnoj suradnji u području poreza,  stavljena je u zaseban članak (članak 6. Konačnog prijedloga zakona),  a odredba stavka 2. je brisana. 

 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  trošarinama

U odnosu na tekst Prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, uzimajući u obzir naglaske iz rasprava u Hrvatskom saboru i općoj javnosti, u tekstu Konačnog prijedloga zakona izmijenjen je samo članak 3. na način da se ukinula obveza ovlaštenim držateljima trošarinskih skladišta-proizvođačima duhanskih prerađevina dostavljanja mjesečnih izvješća nadležnom carinskom uredu, a na koji način se mjera administrativnog rasterećenja primjenjuje jednako na sve trošarinske obveznike na duhanske prerađevine.    

 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  porezu na dohodak 

U tekstu Konačnog prijedloga zakona u odnosu na Prijedlog zakona, izvršene su sljedeće izmjene: u članku 1. je radi preciziranja odredbe izričito propisana slijednost pripadnosti prireza porezu na dohodak prema obračunanom porezu na dohodak, u članku 16. propisana je mogućnost uvida poslodavcu/isplatitelju plaće u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja te je u člancima 1., 9. i 19. izvršeno nomotehničko usklađenje i dorada odredaba.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg  poreznog zakona

Propisuje se oporezivanje inozemnih primitaka u novom članku 12.b, u kojem slučaju će poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa, iznimno od posebnih propisa poreza na dohodak i doprinosa, porezna obveza nastati danom prijave inozemnog primitka, bez obzira kada su primici iz inozemstva ostvareni.
U slučaju da porezno tijelo za inozemni primitak započinje postupak po službenoj dužnosti, primjenjuju se propisi poreza na dohodak i doprinosa.
Prema Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza i ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja razmjenjuju se podaci o inozemnim primicima – dohocima i imovini sa vremenskim odmakom, uslijed čega porezno tijelo ima informaciju o istom primitku tek protekom vremena. Na taj su način porezni obveznici izloženi plaćanju visokih iznosa kamata i prekršajnom progonu.
 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom bilo je izmjena nomotehničke naravi u člancima 2., 5., 7. i 11. u odnosu na Prijedlog Zakona.
        

Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

U Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila nije bilo izmjena u odnosu na Prijedlog zakona.


Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

U odnosu na tekst Prijedloga zakona, koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, u tekstu Konačnog prijedloga zakona nastale su izvjesne razlike kao posljedica uvažavanja stajališta iznesenih tijekom prvog čitanja Prijedloga zakona i intervencija predlagatelja u cilju poboljšanja odredbi Konačnog prijedloga zakona.
U odnosu na Prijedlog zakona u tekstu Konačnog prijedloga zakona izmijenjeno je sljedeće:
u članku 1. Prijedloga zakona kojim se mijenja članak 3. stavak 1. točka n) Zakona u definiciji što se smatra dodanim šećerima brisana je treća alineja “- tvari za zaslađivanje ili sladila“ iz razloga što u principu sladila nisu šećeri, već prehrambeni aditivi koji se dodaju u osvježavajuća bezalkoholna pića radi postizanja slatkog okusa i nemaju energetsku vrijednost, a mala količina sladila je dostatna da bi se postigla visoka razina slatkoće. Stoga su sladila koristan alat u reformulaciji hrane i pića koji proizvođačima omogućavaju da potrošačima osiguraju proizvode slatkog okusa koji odgovara karakteristikama proizvoda te željama i potrebama potrošača.
Dalje je u članku 3. stavak 2. Prijedloga zakona kojim se mijenja članak 7. Zakona dopunjen je odredbom vezano za utvrđivanja posebnog poreza na voćne nektare i voćne sokove, na način da je za voćne nektare i voćne sokove uvedeno umanjenje plaćanja iznosa posebnog poreza utvrđenog na temelju sadržaja šećera, i to za postotni iznos koji odgovara udjelu voća sadržanom u voćnom nektaru ili voćnom soku budući da ti proizvodi sadrže dio prirodnih šećera iz voća zbog čega su prihvatljiviji za konzumaciju.

U raspravi na Odboru predloženo je proširenje poreznih olakšica za mlade od 26 do 30 godina za grad Vukovar i za područja posebne državne skrbi od dodatnih 50% na već odobrenih 50% prema Konačnom prijedlogu  izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak. Također je istaknuto da bi navedene olakšice za ta područja trebalo odmah povisiti na 75%. Naglašeno da mladi iseljavaju ponajviše iz takovih područja. Predstavnici predlagatelja odgovorili su da će prijedloge razmotriti.
Postavljeno je pitanje da li porezne olakšice vrijede samo za državljane Republike Hrvatske ili i za druge. Predstavnici predlagatelja odgovorili su da porezne olakšice vrijede za rezidente Republike Hrvatske.
U raspravi na Odboru se između ostaloga podržalo ovaj krug poreznog rasterećenja.


Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 
                                                         
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“)  predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

     Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i 1 glas „PROTIV“ ) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom


Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (6 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Istodobno, Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskome saboru da o točkama dnevnog reda  Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780,  Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 781, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 783, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak,  drugo čitanje, P.Z. br. 784,  Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, drugo čitanje, P.Z. br. 785, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, drugo čitanje, P.Z. br. 786, Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o posebnom porezu na motorna vozila, drugo čitanje, P.Z. br. 787 i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, drugo čitanje, P.Z. br. 788   provede objedinjenu raspravu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

                                  PREDSJEDNICA  ODBORA
                                       Grozdana Perić, dipl.oec.