Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Godišnjem izvješću o državnim potporama za 2016. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 44. sjednici, održanoj 11. travnja 2018. godine, Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2018. godine.
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da se izvješća izrađuju sukladno Zakonu o državnim potporama, a obveza izrade redovitih godišnjih izvješća o državnim potporama sukladna je metodologiji i prikazu pregleda državnih potpora koja se koristi u Europskoj uniji. Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu sadrži analitički prikaz državnih potpora u Republici Hrvatskoj dodijeljenih u 2016. godini, s revidiranim podacima o dodijeljenim potporama u 2014. i 2015. godini, a temelji se na podacima dodijeljenih državnih potpora koje su Ministarstvu financija dostavili davatelji potpora na nivou centralne države i jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Potpore su podijeljene na dva osnovna područja: potpore poljoprivredi i ribarstvu te potpore industriji i uslugama. U Izvješće su uključene i potpore poljoprivredi i ribarstvu, iako navedene potpore nisu predmet Zakona. U Republici Hrvatskoj je u 2016. god. dodijeljeno ukupno 11.419 milijuna kuna potpora (15,6% više nego u 2015. god.). Potpore sektoru industrije i usluga iznosile su 6.471 mil. kuna (56,7% ukupno dodijeljenih potpora), dok su potpore sektoru poljoprivrede i ribarstva iznosile 4.948 mil. kuna (43,3% ukupnih potpora). U ukupnim potporama industriji i uslugama, sektorske potpore imaju udio od 50,7%, odnosno dodijeljene su u iznosu od 3.281,9 mil. kuna, dok se na „dobre potpore“ - horizontalne potpore (uključujući regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini) odnosi udio od 49,3% ili iznos od 3.190 mil. kuna. Sektorske potpore iznose 3.281 mil. kuna, što je 28% ukupno dodijeljenih potpora i porast od 17,8% u odnosu na 2015., prije svega zbog potpora za sanaciju i restrukturiranje i potpora sektoru prometa. Naglašeno je pozitivno kretanje udjela horizontalnih potpora, budući da je njihov udio u 2015. iznosio 26% (dok one na razini EU iznose preko 90%) te je izraženo uvjerenje da će se takav trend nastaviti još izraženije, kao i da će dodjela potpora biti što učinkovitija.

U raspravi na Odboru, govoreći o apsolutnom i relativnom iznosu potpora, ukazano je na podatak da je u relativnom iznosu u odnosu na BDP taj udio puno viši nego u drugim članicama EU. Također je rečeno da se neki podaci čine neusporedivima te je zatraženo pojašnjenje o metodologiji koja je korištena prilikom izrade pojedinih tablica, budući da se pregledom usporednih podataka s drugim zemljama članicama Europske unije da zaključiti da su potpore u Republici Hrvatskoj i po nekoliko puta više od iznosa potpora u drugim zemljama (RH 3,4% BDP-a, a ostale zemlje višestruko manje), iz čega proizlazi da sve potpore treba znatno sniziti. Pojašnjeno je da su parametri za sve države članice isti. Također, istaknuto je kako Republika Hrvatska posljednjih godina ima znatan rast potpora, dok su one u drugim zemljama bitno manje. Posebno je napomenuto kako treba imati u vidu državna jamstva (npr. Uljanik), te je višestruko naglašeno da svakako treba voditi računa da dodijeljene potpore imaju učinka u odnosu na svoju namjenu zbog koje su dane. Iznesen je komentar da postoji mogućnost da su kod nekih država članica određene vrste potpora izostavljene iz podataka ili se drugačije prikazuju te je predloženo da se podaci u Izvješću analitički pročiste radi preglednosti i usporedivosti. Zaključno je izneseno mišljenje da bi, govoreći o potporama za sanaciju i restrukturiranje (banaka), a budući da sredstava za tu namjenu uplaćuju banke, Državnu agenciju za sanaciju banaka i štednih uloga trebalo dekonsolidirati iz državnog proračuna.
Nakon rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“), predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak


Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.