Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Objedinjenom izvješću o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 22. sjednici, održanoj 18. lipnja 2021. godine, Izvješće o Objedinjenom izvješću o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članaka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 29. ožujka 2021. godine.

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 5. svibnja 2021. godine (KLASA: 022-03/21-12/22, URBROJ: 50301-21/06-21-5), u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnica Državnog ureda za reviziju istaknula da je Državni ured za reviziju obavio reviziju 17 trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica. Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim važnijim odrednicama sastavljeni u skladu s propisanim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima koji imaju znatan utjecaj na poslovanje. Osim toga, provjerena je i provedba naloga i preporuka iz prošlih revizija. Ukupni prihodi 17 trgovačkih društava obuhvaćenih revizijom iznosili su 1.159.422.090,00 kuna, a rashodi 1.154.866.335,00 kuna. Vrijednost imovine, obveza i kapitala iznosila je 8.195.725.574,00 kuna. Društva su imala 2 558 zaposlenika. O financijskim izvještajima izraženo je 12 bezuvjetnih i pet uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja tri bezuvjetna i 14 uvjetnih mišljenja. Kriteriji za izražavanje mišljenja bili su zakoni i drugi propisi kojima je uređen okvir financijskog izvještavanja te poslovanje trgovačkih društava. Revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose na djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno poslovanje i financijske izvještaje, rashode i obveze, javnu nabavu i druge nepravilnosti.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da pojedina društva, osnovana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, nisu donijela pravilnike i druge opće akte kojima bi utvrdila organizacijsku strukturu, sistematizirala radna mjesta, uredila plaće ili materijalna prava zaposlenika, nego primjenjuju pravilnike i druge opće akte koje su preuzela od društava iz kojih su se izdvojila prije više godina. Nepravilnosti u vezi sa sustavom unutarnjih kontrola odnose se na samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, unutarnju reviziju i računovodstvene politike. Pojedina društva nisu vodila primjerenu brigu o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola. Nadalje, pojedina društva nisu uspostavila unutarnju reviziju, a pojedina nisu uskladila računovodstvene politike s odredbama Zakona o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje primjenjuju za vođenje računovodstvenih evidencija i sastavljanje financijskih izvještaja. Nepravilnosti u vezi s planiranjem odnose se na financijske planove i programe rada, strateške planove razvoja i višegodišnje programe gradnje. Pojedina društva nisu donijela godišnji plan rada s financijskim planom prije početka poslovne godine na koju se odnosi. Kod pojedinih trgovačkih društava rashodi nisu planirani prema računima iz računskih planova koje društva primjenjuju.

Pojedina društva definirala su poslovne ciljeve, ali nisu planirala način i rokove u kojima ih namjeravaju ostvariti, dok pojedina nisu donijela godišnji program rada koji bi trebao sadržavati planirane poslovne aktivnosti i financijske pokazatelje te planirana kapitalna ulaganja. Iz izvješća o radu pojedinih društava nije vidljiva usporedba ostvarenih s planiranim veličinama. Kod pojedinih društava poslovni plan nije bio detaljno razrađen. Kapitalna ulaganja bila su samo opisno planirana, a nisu navedene pojedinačne vrijednosti i razdoblje u kojem se planiraju ostvariti. Za dio planiranih ulaganja nisu pribavljene suglasnosti osnivača i nisu izrađeni projekti. Prema izvještaju o poslovanju, kod pojedinih društava prihodi i rashodi ostvareni su znatno ispod planiranih vrijednosti. Kapitalna ulaganja ostvarena su u znatno manjim vrijednostima od planiranih. Planirana su ulaganja za koja nije bilo realno očekivati da će započeti u okviru izvora financiranja koji se mogu realno osigurati. Pojedina trgovačka društva nisu donijela strateške planove kojima bi utvrdila dugoročne ciljeve razvoja te mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja zadanih ciljeva. Pojedina društva nisu donijela višegodišnje programe gradnje kojima bi se definirali pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi te praćenje ostvarenja pojedinih ulaganja.

Nisu realno utvrdila rokove izvođenja radova u natječajnoj dokumentaciji, uzimajući u obzir sve okolnosti koje je bilo moguće predvidjeti. Ponude koje su ocijenjene kao najpovoljnije, na osnovi kraćeg roka izvršenja radova, dobile su veći broj bodova u postupku njihova pregleda i ocjene. Pojedina društva nisu u propisanom roku poslala na objavu u elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske plan nabave, obavijest o dodjeli ugovora i obavijesti o izmjeni ugovora za dodatne radove koji nisu bili predviđeni osnovnim ugovorom. U registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma nisu navedeni podaci o pojedinim predmetima nabave čija je vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Nadalje, nisu navedeni podaci o datumu izvršenja ugovora i ukupno isplaćenom iznosu s porezom na dodanu vrijednost. Pojedina društva nisu vodila primjerenu brigu o svojim obvezama u pogledu objava na mrežnim stranicama. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave nije objavljen na mrežnim stranicama pojedinih društava. Pojedina društva nisu na svojim mrežnim stranicama objavila popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste Ured je dao 173 naloga i preporuka, čija bi provedba pridonijela postizanju istinitosti i vjerodostojnosti poslovnih knjiga i financijskih izvještaja te većoj usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje društava. Također, pridonijela bi većoj razini javne odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, postizanju ušteda pri nabavi roba, radova i usluga te većoj transparentnosti u postupcima nabave.

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju 17 trgovačkih društava. Ukupni prihodi trgovačkih društava obuhvaćenih revizijom iznosili su 1.159.422.090,00 kuna, a rashodi 1.154.866.335,00 kuna. O financijskim izvještajima izraženo je 12 bezuvjetnih i pet uvjetnih mišljenja, a o usklađenosti poslovanja izražena su tri bezuvjetna i 14 uvjetnih mišljenja. Revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koje se odnose na djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno poslovanje i financijske izvještaje, rashode i obveze, javnu nabavu i druge nepravilnosti. Najbrojnije nepravilnosti utvrđene su u javnoj nabavi i računovodstvenom poslovanju. Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste Ured je dao 173 naloga i preporuka, čija bi provedba pridonijela postizanju istinitosti i vjerodostojnosti poslovnih knjiga i financijskih izvještaja te većoj usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje društava. Također, pridonijela bi većoj razini javne odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima, postizanju ušteda pri nabavi roba, radova i usluga te većoj transparentnosti u postupcima nabave.

U raspravi na Odboru napomenuto je da postoji gubitak vode od 40-60% u vodoopskrbnoj mreži u Republici Hrvatskoj, što je iznimno visoko. Gubitak vode između ostaloga uzrokuju lesonitne cijevi, koje pod opterećenim cestama pucaju. Navedeno je da grad Zadar ima veliki problem gubitka vode. Temelj toga su stare vodoopskrbne mreže i dotrajale cijevi. Jednak problem ima i grad Zagreb. Istaknuto je da se može aplicirati za sredstva iz fondova Europske unije za sanaciju vodoopskrbne mreže. Izražena je zabrinutost zbog gubitka vode. Također je naveden problem ilegalnih priključaka na vodoopskrbnu mrežu i otuđivanje vode. Enormna sredstva se ulažu za smanjenja gubitka, međutim nema transparentnosti u tim ulaganjima. Odgovoreno je da je javna nabava područje visokog rizika.
Navedeno je da je preko 1.000 javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, a oko 1.000 javnih poduzeća u vlasništvu lokalnih jedinica.

Postavljeno je pitanje o razlogu nedostatka registra takvih poduzeća. Ne postoji registar trgovačkih društava, njihova financijska izvješća i fiskalni rizici, koji treba biti dostupan svima bez naknade npr. na web stranicama Ministarstva financija. Odgovoreno je da Financijska agencija ima registar godišnjih financijskih izvještaja trgovačkih društava i informacije o svakome društvu. Državni ured za reviziju koristi njihove informacije zato što su najpouzdanije i sveobuhvatne, međutim Financijska agencija naplaćuje svoje usluge. Zbrojene informacije o udjelu lokalnih jedinica u trgovačkim društvima ima također na web stranicama Ministarstvo pravosuđa. Napomenuto je da bi sveobuhvatne informacije o trgovačkim društvima trebale biti odmah dostupne i besplatne između ostaloga zbog moguće financijske izloženosti lokalnih jedinica.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o Objedinjenom izvješću o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.