Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu odluke o imenovanju članice Vijeća za elektroničke medije

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 26. sjednici, održanoj 5. lipnja 2019. godine Prijedlog odluke o imenovanju članice Vijeća za elektroničke medije, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. veljače 2019. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog odluke raspravio kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da je odredbom članka 68. stavcima 2. i 3.  Zakona o elektroničkim medijima, utvrđeno da predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade RH, na razdoblje od 5 godina, na temelju objavljenog javnog poziva. Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju članice Vijeća za elektroničke medije, kojim se članicom Vijeća predlaže imenovati Katiju Kušec.

U raspravi na Odboru izraženo je nezadovoljstvo reakcijom Hrvatskog novinarskog društva na ovaj Prijedlog odluke, kao i izraženo žaljenje zbog toga što se novinari nisu odazvali pozivu na sjednicu Odbora. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova ( sa 7 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o imenovanju članice Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Sunčana Glavak, predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

Sunčana Glavak