Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 26. siječnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. siečnja 2021. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članaka 87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako predstavlja krovni strateški dokument razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine. Strategija definira dugoročne razvojne smjerove i strateške ciljeve Republike Hrvatske za narednih 10 godina. Istaknuo je izrazito pozitivan partnerski pristup, transparentnost i konsenzus u izradi dokumenta. Dokument definira 4 razvojna smijera (održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornost na krize, zelena i digitalna tranzicija, te ravnomjeran regionalni razvoj) koji se planiraju postići ostvarivanjem ukupno 13 strateških ciljeva. Predlagatelj je naglasio kako se radi o krovnom dokumentu iz kojega će proizaći cijeli niz akata strateškog planiranja kojima će se poduprijeti provedba strateškog okvira Nacionalne razvojne strategije. Također je naglašeno kako su određeni i indikatori uz pomoć kojih će se egzaktno moći odrediti učinkovitost i izvršenost strateških ciljeva.

U raspravi koja je uslijedila, članovi Odbora osvrnuli su se na cilj Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji koji je definiran u razvojnom smjeru Jačanje otpornosti na krize. Istaknuta je primjedba kako se radi o poetičnom tekstu koji je sklop dobrih želja, te je u tom smislu izrečena primjedba kako je akt općenit i iz tog razloga bit će neprimjenjiv. Također, rečeno je kako neki pokazatelji trenutnog stanja nisu jasno definirani (na primjer, nije spomenuto iseljavanje mladih uslijed gospodarskih poteškoća, ali i percepcije korupcije) pa će i planirane ciljeve biti teško ostvariti. 
Članovi Odbora većinom glasova su (sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN) podržali sljedeći zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da donese Nacionalnu razvoijnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine.

Za izvjestitelje na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednicu i potpredsjedenika Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

Karolina Vidović Krišto