Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora, na 17. sjednici održanoj 5. srpnja 2018. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. lipnja  2018. godine.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Odluku Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske, o davanju prethodne suglasnosti na predloženu Odluku.

Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnoj Odluci, kao matično radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju  naglasio je da je svrha operacija „INHERENT RESOLVE“ eliminacija  tzv. Islamske države koja je sunitska teroristička skupina, osnovana u Iraku u listopadu 2004. godine. Republika Hrvatska u skladu s Odlukom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“ trenutačno sudjeluje u navedenoj operaciji s jednim stožernim časnikom u Kuvajtu u Zapovjedništvu operacije.

Nadalje, predstavnik predlagatelja rekao je da je započeo  preustroj zapovjedništva Koalicijskih snaga koje je nastalo združivanjem dosadašnjeg zapovjedništva u Kuvajtu i Iraku. Slijedom navedenog,  predmetnom Odlukom  predlaže se sudjelovanje do tri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu Koalicijskih snaga pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država, koji mogu biti razmješteni u Kuvajtu i u Iraku tijekom 2018. i 2019. godine, s mogućnošću rotacije.

U raspravi koja je uslijedila, član Odbora pitao je s obzirom da se operacija premješta i na područje Iraka, da li postoji pojačana opasnost za naše pripadnike Oružanih snaga u navedenoj operaciji.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (9 glasova „za“) odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese

Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u
operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Igora Dragovana, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
         Igor  Dragovan