Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o vodama, P.Z.E. br. 129

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 23. sjednici održanoj 27. travnja 2021. godine, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. travnja 2021. godine.

Odbor za poljoprivredu je, sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom Prijedlogu zakona kao matično  radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako se, vezano uz Pismo službene obavijesti Europske komisije, predlaže ova izmjena kojom se  nacionalno zakonodavstvo usklađuje s relevantnim europskim zakonodavstvom, a vezano uz pitanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru, odnosno provedbe odgovarajuće procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prilikom vađenja šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u vodotocima i drugim tijelima površinskih voda. Uz navedeno, proširuje se pravo zemljišnoknjižnih vlasnika na naknadu tržišne vrijednosti nekretnina koje su po sili Zakona postale javno vodno dobro, te se odredbe Zakona terminološki usklađuju s Zakonom o sustavu državne uprave.

U raspravi je istaknuto kako se posljednjih 11 godine u Republici Hrvatskog ne provode aktivnosti čišćenja rijeka, pa su naplavine šljunka, pijeska, drveta i zemlje u koritima rijeka toliko velike da ne mogu biti predmet zaštite okoliša, jer se radi o neprirodnim naplavinama. Korita se moraju čistiti, a mineralne sirovine eksploatirati kako bi se osigurala apsorpcija oborinskih voda u koritima rijekama i osiguralo održavanje i plovnost plovnih puteva, ali i smanjili gospodarski gubitci kojima je zbog nedostatka mineralnih sirovina izloženo hrvatsko gospodarstvo. Istaknuto je i kako se kroz europske direktive nalaže čišćenje korita rijeka, pa nije jasno zašto Republika Hrvatska ovo pitanje nije artikulirala s Europskom komisijom. U daljnjoj raspravi rečeno je kako ograničenje za zahvate čišćenja korita rijeka radi povećanja kapaciteta apsorpcije oborinskih voda s ciljem sprječavanja poplava i održavanja plovnog puta ne postoje, već je za iste potrebno napraviti procjene utjecaja na okoliš. Postavljen je upit koliko ovakvih zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš ima, koja je prosječna dužina dobivanja odobrenja i može li se ubrzati. 

Predstavnik predlagatelja je odgovarajući na pitanja istaknuo kako eksploatacija šljunka i pijeska iz naših vodotoka nije zabranjena i isto se, ukoliko eksploatacija šljunka, pijeska i nanosa pridonosi održavanju voda, omogućava putem Hrvatskih voda koje sklapaju okvirni četverogodišnji sporazum s ovlaštenim društvima o vađenju šljunka i pijeska. Uz navedeno, eksploatacija se provodi i ukoliko ona pridonosi održavanju vodenih puteva na unutarnjim vodama, a  ugovorna strana je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.  Na upit o trajanju procedura predstavnik predlagatelja odgovorio je kako se s ciljem skraćivanja rokova krenulo u sklapanje četverogodišnjih ugovora, a sama procjena utjecaja na okoliš odnosno na ekološku mrežu traje 3 – 4 mjeseca pa je u bitnome smanjeno vrijeme za tu proceduru. Temeljem važećeg četverogodišnjeg programa (2019 – 2022) 2,27 milijuna kubika nanosa će se izvaditi iz rijeka, a od toga je 1,24 milijuna kubika čistog pijeska i šljunka. Ministarstvo je kroz novi Nacionalni plan oporavka i otpornosti predložilo projekte na povećanju sekundarnih, močvarnih staništa, a radi se o zapuštenim riječnim rukavcima koji nemaju kontinuitet s glavnim vodotokom u kojima će se na području Drave i Save provesti radovi čišćenja u dužini od 27 km vodotoka, a najveći dio radova će se odnositi na eksploataciju šljunka i pijeska. Zaključno je predstavnik predlagatelja istaknuo kako je Republika Hrvatska u obvezi ispuniti obveze koje proizlaze iz članstva u Uniji.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (5 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 3 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeće


Z A K LJ U Č K E

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama.

2.    Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o vodama.

    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.
                                

                            PREDSJEDNICA ODBORA

                                  Marijana Petir