Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša o Konačnom prijedlogu zakona o prostornom uređenju i gradnji, drugo čitanje, P. Z. E. br. 685

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora raspravio je, na 61. sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine, Konačni prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. lipnja 2007. godine.
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na temelju svoje nadležnosti iz članka 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni Konačni prijedlog zakona kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim prijedlogom amandmana na Konačni prijedlog zakona Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Razreda inženjera geodezije, Razreda inženjera elektrotehnike, Razreda arhitekata) te Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge geodetsko geoinformatičke struke.
U uvodnom obrazloženju Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ukratko je obrazložila razlike koje se predlažu ovim Konačnim prijedlogom u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona te istaknula da je Konačnim  prijedlogom zakona uvažen velik dio primjedbi i prijedloga Udruge gradova te Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Ujedno je napomenula da je još ostalo otvoreno  pitanje sadržaja glavnog projekta definiranog stavkom 1. članka 193. tj. prijedlog Razreda inženjera geodezije Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge geodetsko informatičke struke da glavni projekt sadrži i geodetski projekt.     
U raspravi na Odboru podržano je donošenje ovoga Zakona te istaknuto kako se njime cjelovito i sustavno uređuje prostorno uređenje i gradnja te uvode odredbe o urbanoj komasaciji.
Vezano uz predloženi amandman Razreda inženjera geodezije Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge geodetsko informatičke struke na članak 193. stavak 1. kojim predlažu da glavni projekt sadrži i geodetski projekt,  Odbor je podržao iznijeto obrazloženje ministrice da bi uvođenje obveze izrade geodetskog projekta za svaki projekt značilo dodatno nepotrebno financijsko opterećenje investitora. Ministrica je ujedno napomenula da je nedvojbeno kako je izrada geodetskog projekta nužna pri izgradnji krupnih infrastrukturnih projekata te se navedeno može regulirati izmjenom stavka 3. u članku 193. Nakon provedene rasprave Odbor je odlučio predložiti amandman na stavak 3. u članku 193.
Vezano uz članak 193. predstavnik Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu predložio je da se amandmanom na članak 193. stavak 1. briše troškovnik projektiranih radova. Iznijeto stajalište predstavnika Razreda arhitekata da se troškovnik izrađuje u fazi izvedbenog projekta te da u glavnom projektu nema dovoljno podataka da bi se kvalitetno izradio troškovnik, Odbor nije podržao ocjenjujući da je  troškovnik nužan jer sadrži detaljan opis radova i količina.     
Odbor ujedno nije podržao predložene amandmane Razreda inženjera elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata i ineženjera u graditeljstvu vezane uz inženjerske građevine kao npr. transformatorske stanice i sl. jer je navedeno regulirano u članku 2. točkom 47. 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI


zajedno sa sljedećim amandmanom:

Amandman
U članku 193. stavak 3. mijenja se i glasi: „Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.)“

Obrazloženje:
Ocjenjujući kako je za izgradnju složenih infrastrukturnih projekata (npr. brana, autocesta, tunela, mostova, visokih građevina itd.) nužna izrada geodetskog projekta, navedenim amandmanom predlaže se da glavni projekt, ovisno o vrsti građevine sadrži i druge vrste projekata kao što su geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr. Sukladno članku 201. ministar će pravilnikom propisati obvezni sadržaj i elemente projekata.     

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Slavko Linić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Marko Širac, potpredsjednik Odbora.
 

PREDSJEDNIK ODBORA
Slavko Linić