Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 638

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 135. sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 638, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. ožujka 2024. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće 

AMANDMANE

I. Na članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„U članku 23. stavku 2. iza riječi: „dužnost“ dodaje se riječ: „osim“.“

II. Na članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„U članku 30. stavku 2. iza riječi: „ovim Zakonom“ dodaju se riječi: „i drugim zakonima“.“

III. Na članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„U članku 32. stavku 1. podstavku 9. iza riječi: „ovim Zakonom“ dodaju se riječi: „i drugim zakonima“.“

Obrazloženje amandmana I. do III.

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac