Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2108 i dr., P.Z. br. 619

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 128. sjednici održanoj 24. siječnja 2024. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2108 i dr., P.Z. br. 619, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. siječnja 2024. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

- članak 4. – u točki 2. s obzirom kako je naveden puni naziv zakona potrebno je i navesti brojeve „Narodnih novina“ u kojima je objavljen kao i njegove izmjene i dopune (vezano za točke 13., 26., 27. i 28. u pravnom sustavu Republike Hrvatske pravni propisi ne definiraju se u općem pojmovniku već se navode ili punim nazivom sa brojem „Narodnih novina“ u kojima su objavljeni (kao i njihove izmjene i dopune) ili se navode općenito tj. opisno se navode područja koja uređuju (kao što je to učinjeno u točki 20.), potrebno je točke brisati, a kroz cijeli tekst prijedloga napisati puni naziv navedenih zakona). U točki 5. potrebno je zasebno definirati pojam „nadležni ministar“ i „nadležno ministarstvo“.

- članak 9. – u stavku 2. suvišno se pozvati na „stavak 1.“ s obzirom da je pojam „podaci o stanu“ skraćen u stavku 1.

- članak 13. – odredba stavka 4. sadržajno treba stajati iza stavka 6.

- članak 16. – u stavku 3. riječi: „stavaka 1. i 2.“ su suvišne (kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka)

- članak 22. – u stavku 4. potrebno je propisati iznimku od koje odredbe članka/stavka (kao u članku 21. stavku 9., isto u člancima 23. i 28.)

- članak 24. – u stavku 7. potrebno je odrediti kako „Odredba stavka 6. ovoga članka primjenjuje se…“

- članak 26. – odredbu stavka 1. potrebno je propisati u članku 57. kao iznimku stavka 1. 

- članak 42. – u stavku 1. ispred riječi u zagradi potrebno je naznačiti „u daljnjem tekstu:“

- članak 56. – u stavcima 1. i 2. potrebno se pozvati na članak 55. (ne 57.) kao u stavku 3.

- članak 59. – odredbu je sadržajno potrebno staviti iza članka 60.

- članak 61. – u stavku 1. potrebno je uz navedenu uredbu napisati brojeve „Narodnih novina“ gdje je objavljena ili navesti općenito („…uredbu koja uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva…“ 

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac