Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Konačnom prijedlogu zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 173

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na nastavku 22. sjednice održanom 24. siječnja 2018. godine, Konačni prijedlog zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. prosinca 2017. godine. 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se izdvajanjem tematike stranih vrsta iz Zakona o zaštiti prirode te izradom ovoga Zakona cjelovito uređuje problematika stranih vrsta, a osobito pitanja sprječavanja unošenja i širenja te upravljanja stranim vrstama, uključujući i invazivne strane vrste. Predloženim zakonom uređuje se pravni okvir vezano uz stavljanje na tržište, uzgoj u kontroliranim uvjetima i uvođenje stranih vrsta u prirodu, procjenu rizika invazivnosti stranih vrsta, strane vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj i s time povezana ograničenja i kontrole te se definira detaljan sustav upravljanja invazivnim vrstama u Republici Hrvatskoj. Zakonom će se omogućiti provedba odredbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 kojom je uređena problematika stranih i invazivnih stranih vrsta u Europskoj uniji. Naime, Hrvatska je u obvezi donijeti akte planiranja za upravljanje invazivnim stranim vrstama, uspostaviti sustav njihova nadzora/praćenja, poduzimati mjere brzog iskorjenjivanja u ranoj fazi njihove invazije te provesti obnovu oštećenih ekosustava i izrađivati nacionalno izvješće o provedbi navedene Uredbe. Stoga predloženi Zakon definira provođenje službenih kontrola, izradu i donošenje navedenih akata planiranja, uspostavu sustava ranog otkrivanja i brzog odgovora, uspostavu te integraciju baze podataka o stranim i invazivnim vrstama u postojeći Informacijski sustav zaštite prirode. Propisuje se postupak ishođenja dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, izrada studije utjecaja strane vrste na prirodu kao i donošenje pravilnika kojim će se definirati crna i bijela lista stranih vrsta te vrste s crne liste koje zahtijevaju pojačanu regionalnu suradnju u svrhu suzbijanja njihova negativnog utjecaja. Predstavnik predlagatelja detaljnije je prezentirao razlike u tekstu Konačnog prijedloga zakona u odnosu na rješenja iz teksta Prijedloga zakona.

U raspravi je otvoreno pitanje ponovnog uvođenja (reintrodukcije) određenih vrsta u područja iz kojih su ranije izumrle. Ovdje je prvenstveno ukazano na ponovno uvođenje dabra koji je u prošlosti nastanjivao područja Hrvatske i koji je ponovno uveden (reintroduciran) na nekadašnja staništa. Upozoreno je da je navedeno, u okolnostima nepostojanja prirodnog neprijatelja, rezultiralo njegovim brzim razmnožavanjem. Predstavnik predlagatelja obrazložio je da se navedena vrsta ne smatra stranom invazivnom vrstom te da je postupak reintrodukcije definiran Zakonom o zaštiti prirode. U tom smislu ukazano je na potrebu poštivanja odredbi toga Zakona prilikom ponovnog uvođenja vrsta na područja Republike Hrvatske.

Raspravljano je i o problemima uvođenja kalifornijske pastrve u vode od strane ribarskih društava, potrebi suzbijanja crvene pipe koja napada i uništava palme te pitanju autohtonosti  alepskog bora koji danas pokriva značajne površine u Dalmaciji.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (10 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Mihaela Zmajlovića, predsjednika Odbora.

 
PREDSJEDNIK ODBORA
Mihael Zmajlović