Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2322
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2016) 882 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 20.03.2017.
COM (2017) 203 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije 17.03.2017.
COM (2017) 205 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Treće izvješće o napretku okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa 17.03.2017.
COM (2017) 124 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Glavni uzroci pogrešaka i poduzete mjere (članak 32. stavak 5. Financijske uredbe) 17.03.2017.
COM (2017) 132 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, na osmom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga za izmjene priloga A i C 17.03.2017.
COM (2017) 131 Izvješće Komisije Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 2016/369 o pružanju hitne potpore unutar Unije 15.03.2017.
COM (2017) 195 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija provedbe Strategije EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2020. i Plana djelovanja EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2016.: stalna potreba za Planom djelovanja EU-a za borbu protiv droga 2017. – 2020. 15.03.2017.
COM (2017) 125 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/2192 o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u skladu s Protokolom o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije 15.03.2017.
COM (2017) 126 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti 14.03.2017.
COM (2017) 58 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o obveznom navođenju popisa sastojaka i nutritivne deklaracije alkoholnih pića 13.03.2017.
COM (2017) 130 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj 13.03.2017.
COM (2016) 798 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (Tekst značajan za EGP) 13.03.2017.
COM (2017) 122 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ 09.03.2017.
COM (2017) 123 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o kvaliteti fiskalnih podataka u izvješćima država članica iz 2016. 09.03.2017.
COM (2017) 204 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Peto izvješće o napretku u provedbi Izjave EU-a i Turske 09.03.2017.
COM (2017) 127 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima 09.03.2017.
COM (2017) 129 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima 09.03.2017.
COM (2017) 121 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tržišna kretanja koja bi mogla zahtijevati primjenu članka 459. Uredbe o kapitalnim zahtjevima (CRR) 08.03.2017.
COM (2017) 116 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 1071/2009 o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika u razdoblju od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. (Drugo izvješće Komisije o provedbi određenih odredbi u državama članicama o pristupu djelatnosti cestovnog prijevoznika) 07.03.2017.
COM (2017) 117 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi tijekom razdoblja 2013. – 2014. Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (28. izvješće Komisije o provedbi socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet) 07.03.2017.
COM (2017) 118 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 7. Direktive 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama 07.03.2017.
COM (2017) 115 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post ocjeni Programa za kazneno pravosuđe (2007. – 2013.) 07.03.2017.
COM (2016) 799 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom 07.03.2017.
COM (2017) 113 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Izvješće o ex post evaluaciji Programa za sprečavanje zlouporabe droga i informiranje (2007. – 2013.) 06.03.2017.
COM (2017) 112 Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu 06.03.2017.
COM (2017) 114 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj poslovnoj statistici, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovne statistike 06.03.2017.
COM (2017) 2025 Bijela knjiga o budućnosti Europe - Razmatranja i scenariji za EU27 do 2025. 03.03.2017.
COM (2017) 104 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o međunarodnom tretmanu središnjih banaka i javnih tijela za upravljanje javnim dugom u pogledu transakcija OTC izvedenicama 03.03.2017.
COM (2017) 109 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima 03.03.2017.
COM (2017) 119 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 60. sjednici Komisije za opojne droge o uvrštavanju tvari u tablicu I. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima 03.03.2017.
COM (2017) 110 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u (Treći energetski paket) 03.03.2017.
COM (2017) 111 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u 03.03.2017.
COM (2017) 103 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te delegiranju ovlasti na temelju te Uredbe 01.03.2017.
COM (2017) 74 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Deveto izvješće o premještanju i preseljenju 01.03.2017.
COM (2017) 120 Izvješće Komisije Europskom revizorskom sudu, Vijeću i Europskom parlamentu - Odgovori država članica na godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2015. 01.03.2017.
COM (2017) 90 Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini Europski semestar 2017.: procjena napretka u provedbi strukturiranih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 {SWD(2017) 67 final - SWD(2017) 93 final} 01.03.2017.
SWD (2017) 76 Radni dokument službi Komisije - Izvješće za Hrvatsku 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža Priložen dokumentu KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI I EUROSKUPINI Europski semestar 2017.: procjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1176/2011 {COM(2017) 90 final} {SWD(2017) 67 final do SWD(2017) 93 final} 01.03.2017.
COM (2017) 99 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2013. – 2014. 28.02.2017.
COM (2017) 96 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2015. 28.02.2017.
COM (2017) 101 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 28.02.2017.
COM (2017) 98 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi direktive 2000/53/ez o otpadnim vozilima za razdoblja 2008. – 2011. I 2011. – 2014. 27.02.2017.
COM (2017) 88 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi zakonodavstva EU-a o otpadu u razdoblju 2010. – 2012. Provedba Direktive 2008/98/EZ o otpadu, Direktive 86/278/EEZ o mulju iz otpadnih voda, Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i Direktive 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima 27.02.2017.
COM (2017) 102 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu - Ubrzavanje uspostave unije tržišta kapitala: otklanjanje nacionalnih prepreka tokovima kapitala 27.02.2017.
COM (2016) 767 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) 24.02.2017.
COM (2016) 864 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije 24.02.2017.
COM (2017) 93 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izricanju novčane kazne Austriji zbog manipuliranja podacima o dugu u pokrajini Salzburg 24.02.2017.
COM (2017) 85 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije 24.02.2017.
COM (2016) 861 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije 24.02.2017.
COM (2017) 97 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove 24.02.2017.
COM (2017) 78 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ostvarenom napretku i preostalim nedostacima u Europskom kapacitetu za odgovor na hitne situacije 23.02.2017.