Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora (9. ožujka 2005.)

Na temelju članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 9. ožujka 2005., donio je

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA

I.
U Odluci o osnivanju Nacionalnog odbora (»Narodne novine«, br. 12/05.) u točki III. stavku 1. iza riječi: »13. članova« dodaje se zarez i riječi: »u pravilu,«.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/05-15/01
Zagreb, 9. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR
Potpredsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.