17., tematska, sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- "Instituti predloženoga Nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa – korak naprijed ili korak nazad”.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa predstavlja normativni okvir kojim je uređeno područje sukoba interesa te nadležnosti i okvir djelovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa čija je osnovna zadaća promicanje pravilnog upravljanja situacijama u kojima su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti te jačanje vjerodostojnog, transparentnog i odgovornog postupanja dužnosnika.

Povjerenstvo je kroz dosadašnju praksu izgradilo prepoznatljiv sustav pravila ponašanja koje se od dužnosnika očekuju, a kojima se čuva integritet dužnosnika te se smanjuje rizik koruptivnog postupanja. Međutim, za ostvarivanje ciljeva i zadaća Povjerenstva i uopće ostvarivanje uloge koju Povjerenstvo kao antikoruptivno tijelo ima, neosporna je važnost adekvatnih zakonodavnih rješenja.

Iako je važeći Zakon o sprječavanju sukoba interesa donio pozitivan pomak, prvenstveno kroz osnivanje Povjerenstva kao stalnog, neovisnog i samostalnog državnog tijela, uočeni su i određeni nedostaci u postojećoj zakonodavnoj regulativi te se javila potreba za adekvatnijim uređenjem postojećih, ali i uvođenjem novih instituta koji bi predstavljali nadogradnju i unaprjeđivanje dosad postavljenih i prihvaćenih standarda u javnom djelovanju dužnosnika.
Potreba za donošenjem novog Zakona prepoznata je i kroz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020.god. koju je Hrvatski sabor donio kao strateški dokument u području prevencije i suzbijanja korupcije. Navedenim dokumentom istaknuta je neraskidivost veze između sukoba interesa i korupcije, što upućuje na potrebu pronalaženja kvalitetnih zakonodavnih rješenja s ciljem  osiguravanja učinkovitog sustava sprječavanja sukoba interesa kao jednog od ključnih elemenata u procesu suzbijanja korupcije. U tom smislu nužno je voditi kvalitetan i otvoren dijalog između svih dionika u postupku donošenja Zakona, sa svrhom postizanja zajedničkog cilja, a to je donošenja novog kvalitetnog zakonodavnog rješenja koje će predstavljati učinkovit alat potreban za daljnje djelovanje Povjerenstva.

S obzirom na to da je Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa prošao javnu raspravu putem e-savjetovanja te da brojne primjedbe i prijedlozi Povjerenstva kao tijela nadležnog za primjenu istog nisu prihvaćena, a pojedini instituti ugrađeni u predloženi Nacrt zakona ne doprinose ostvarivanju svrhe zbog koje se isti donosi, već naprotiv predstavljaju korak unazad u odnosu na već postignute standarde, nužno je potaknuti dodatne rasprave o predloženim rješenjima.
 
U raspravi će sudjelovati predstavnici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva, suci, predstavnici  akademske zajednice te civilnoga društva.