35. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora;
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2019/631 U POGLEDU POSTROŽAVANJA STANDARDNIH VRIJEDNOSTI EMISIJA CO2 ZA NOVA OSOBNA VOZILA I NOVA LAKA GOSPODARSKA VOZILA U SKLADU S POVEĆANJEM KLIMATSKIH AMBICIJA UNIJE COM (2021) 556, D.E.U. BR. 21/038;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2018/842 O OBVEZUJUĆEM GODIŠNJEM SMANJENJU EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U DRŽAVAMA ČLANICAMA OD 2021. DO 2030. KOJIM SE DOPRINOSI MJERAMA U PODRUČJU KLIME ZA ISPUNJENJE OBVEZA U OKVIRU PARIŠKOG SPORAZUMA COM (2021) 555, D.E.U. BR. 21/039;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2018/2001 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA, UREDBE (EU) 2018/1999 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA I DIREKTIVE 98/70/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA U POGLEDU PROMICANJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE VIJEĆA (EU) 2015/652, COM (2021) 557, D.E.U. BR. 21/040;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI (PREINAKA) COM (2021) 558, D.E.U. BR. 21/041;
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2017/1938 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O MJERAMA ZAŠTITE SIGURNOSTI OPSKRBE PLINOM I UREDBE (EZ) BR. 715/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UVJETIMA ZA PRISTUP MREŽAMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA COM (2022) 135, D.E.U. BR. 22/003;
6. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVA 2005/29/EZ I 2011/83/EU U POGLEDU JAČANJA POLOŽAJA POTROŠAČA U ZELENOJ TRANZICIJI BOLJOM ZAŠTITOM OD NEPOŠTENIH PRAKSI I BOLJIM INFORMIRANJEM COM (2022) 143, D.E.U. BR. 22/004;
7. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI OKOLIŠA PUTEM KAZNENOG PRAVA I ZAMJENI DIREKTIVE 2008/99/EZ COM (2021) 851, D.E.U. BR. 21/042;
8. RAZNO.

Izravan prijenos dostupan putem saborskoga YouTube kanala: https://www.youtube.com/watch?v=78bhKF4oPuM