Odbor za obitelj, mladež i šport održao tematsku sjednicu o pravima djece u sportu

Zagreb - Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu na temu „Položaj i prava djece u športu“. Nakon pozdrava velikog broja sudionika, sportskih djelatnika i stručnjaka raznih profila koji se bave problematikom djece u športu, Milanka Opačić, predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mladež i šport otvorila je raspravu.

Uvodno slovo podnijela je pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić koja je i inicirala ovaj skup zamolbom za organiziranjem stručne i javne rasprave o zaštićenosti djece koja se bave sportom. Pravobraniteljica Jelavić naglasila je da odredba Ustava jasno govori da je država dužna pružati jednake mogućnosti svoj djeci, što se odnosi i na područje bavljenja sportom. Spomenula je da Ured pravobraniteljice već dvije godine razmatra pojedinačne slučajeve kršenja prava djece koja se bave športom u školi, klubovima ili na rekreativan način.

Sport treba biti stil života, treba postati opća vrijednost društva, a demokratska vizija sporta treba biti ona koja prepoznaje sport kao dostupan svakome…, samo su neke od teza o kojima je bilo riječi na ovoj tematskoj raspravi. Iznijete su neke inicijative vezano uz različite aspekte bavljenja sportom i tjelesnom aktivnošću djece i mladih, slijedeći moto najboljeg interesa djeteta i njegovog prava na život i razvoj uz jednake mogućnosti i nediskriminaciju kao temeljne postulate Konvencije o pravima djeteta UN-a. Istaknuti su problemi nedostupnosti sporta svoj djeci, često puta zbog financijskih razloga, odnosno nemogućnosti roditelja da plaćaju skupe članarine pa tako bez obzira na talentiranost, dijete ostaje prikraćeno za bavljenje sportom kojim se želi baviti ili za koje je nadareno. Postoji i problem drugačije naravi, kada se poradi vrhunskih sportskih rezultata od djeteta očekuje da zanemari sve druge aspekte života, što je također vrlo negativno. 

Razgovaralo se o problemima neadekvatnog postupanja trenera i nastavnika, nasilju nad djecom u sportskim klubovima, nezdravom natjecanju i netoleranciji u športu te zauzimanju za pobjedu pod svaku cijenu. Istaknuta je potreba stvaranja adekvatnih prostornih, organizacijskih i kadrovskih uvjeta za bavljenje djece sportom, od sigurnih prostora do trenera koji posjeduju pedagoška znanja i licence za rad. U raspravi je naglašeno da se 40 posto djece u dobi od 11 do 13 godina u Hrvatskoj ne bavi nikakvim sportom. Konstatirano je da su potrebne konkretne odluke i akcije usmjerene zaštiti najboljeg interesa djece koja se na bilo koji način bave sportom i tjelesnom aktivnošću, a svi sudionici suglasni su da treba poticati bavljenje sportom i njegovo pretvaranje u stil života sve djece i mladih u Hrvatskoj.

Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora će na temelju rasprave i iznijetih stajališta izraditi zaključke koje će Odbor usvojiti i uputiti nadležnim institucijama. 

Autor: Služba za odnose s javnošću